Sản phẩm

Yêu cầu hệ thống

  Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP

Thin-client và Thick-client

                                                       Hệ điều hành
                                                                       Ghi chú
Microsoft Windows
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Linux
Ubuntu 12.04 LTS
Mint 12
Fedora 17

Web-client

                                                       Hệ điều hành                                                                         Ghi chú
Microsoft Windows
Windows 8 Đối với máy tính với bộ xử lý hiệu suất thấp và bộ nhớ RAM không cao, nên sử dụng phiên bản Internet Explorer 9 hoặc sử dụng trình duyệt khác mà hỗ trợ 1C:DOANH NGHIỆP
Windows 7
Windows Server 2012(x64)
Windows Server 2008 R2(x64)
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Linux
Linux
Mac OS X
Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn
iOS
iOS 3.2, 4.2 hoặc cao hơn
                                                                  Trình duyệt hỗ trợ
                                                                       Ghi chú 
Mozilla Firefox từ phiên bản 17 cho Windows và Linux
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0(x86), 10(x86) cho Windows

Nên sử dụng phiên bản 7.0 hoặc cao hơn vì phiên bản 6.0 có thể hoạt động không ổn định.

Đối với máy tính với bộ xử lý hiệu suất thấp và bộ nhớ Ram không cao, nên sử dụng phiên bản Internet Explorer 9

Google Chrome từ bản 4 hoặc cao hơn cho Windows
Safari 4.0.5 hoặc cao hơn cho Mac OS X Không hỗ trợ cấu phần ngoài mở rộng làm việc với tệp và mở rộng làm việc với mã hóa.

Server 1C:DOANH NGHIỆP

Kiến trúc x86

                                                       Hệ điều hành 
                                                                       Ghi chú 
Microsoft Windows
Windows 8

 

Windows 7
Windows Server 2012 (x64-bit)

Windows Server 2008

Windows Server 2003
Windows Server 2000
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Linux
ALT Linux 2.4 hoặc cao hơn
chỉ trên các server làm việc và server trung tâm của 1C:DOANH NGHIỆP
ASP Linux 11 hoặc cao hơn
CentOS 4 hoặc cao hơn
Debian GNU/Linux 4.0 hoặc cao hơn
Fedora Core 4 hoặc cao hơn
Fedora 7 hoặc cao hơn
Mandriva Powerpack 2009
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 hoặc cao hơn
Ubuntu 7.10 hoặc cao hơn

Kiến trúc x86-64

                                                       Hệ điều hành 
                                                                       Ghi chú 
Microsoft Windows
Windows 8 (x64-bit)

 

Windows 7 (x64-bit)
Windows Server 2012 (x64-bit)
Windows Server 2008 R2 (x64-bit)
Windows Server 2008 (x64-bit)
Windows Server 2003 (x64-bit)
khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 2 (SP2)
Windows Vista (x64-bit)

 

Windows XP (x64-bit) khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
Linux
ASP Linux 11 hoặc cao hơn
chỉ trên các server làm việc và server trung tâm của 1C:DOANH NGHIỆP
CentOS 4 hoặc cao hơn
Debian GNU/Linux 4.0 hoặc cao hơn
Fedora Core 4 hoặc cao hơn
Fedora 7 hoặc cao hơn
Mandriva Powerpack 2009
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 hoặc cao hơn
Ubuntu 7.10 hoặc cao hơn

  Server CSDL
Được hỗ trợ bởi các dòng OS của Linux và Windows

Kiến trúc x86

                                                       Hệ quản trị CSDL
                                                                       Ghi chú 
Microsoft SQL Server
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
SQL Server 2005 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 3 (SP3)
SQL Server 2000
 • Khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • yêu cầu cài đặt gói cập nhật 2 (SP2)
 • khuyến cáo sử dụng SQL Server 2005 hoặc cao hơn
PostgreSQL
PostgreSQL 9.1.2

hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux
  • Fedora Core 8-15
  • Red Hat Enterprise Linux 5-6
  • Centos 5-6
  • ASP Linux 12-14
  • Ubuntu 10
  • Ubuntu 11
PostgreSQL 9.0.3

hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux
  • Fedora Core 4
  • Fedora Core 5
  • Fedora Core 6
  • Red Hat Enterprise Linux 4 update 4
  • ASP Linux 11
PostgreSQL 8.4.3
PostgreSQL 8.3.8

PostgreSQL 8.2.4

PostgreSQL 8.1.5
IBM DB2 10.1
 • Phiên bản Express-C được hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website IBM
 • Hỗ trợ trong chế độ beta test do những thay đổi định trước trong cấu trúc DB2
IBM DB2 9.7 FixPack 6
 • Đối với bản thương mại DB2 9.7 FixPak 6 đăng tải tạo website IBM
 • Phiên bản Express-C được hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website dành cho người sử dụng
IBM DB2 9.7 FixPack 1
 • Phiên bản Express-C được hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website dành cho người sử dụng
 • Danh sách hệ điều hành hỗ trợ được đăng tải tại website IBM
 • Nên chuyển sang sử dụng phiên bản mới hơn của IBM DB2, được khuyến cáo ở phần trên

IBM DB2 9.5 FixPack 4 (bản vá 22521)

IBM DB2 9.1 (bản vá 19840)
Oracle Database
(bản Standard Edition One, Standard Edition và Enterprise Edition)
Oracle Database 11gR2
 • Microsoft Windows. Phiên bản 11.2.0.3.0
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.2.0.2.0 khi cài đặt các bản vá sau: 10094732, 11724916, 9620994, 10269193, 14356507.
Oracle Database 11gR1 (Phiên bản 11.1.0.7.0)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt bản vá Bundle28 (patch 9707661)
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt các bản vá sau: 7556778, 8889930, 9038070, 9653353, 8934457
Oracle Database 10gR2 (Phiên bản 10.2.0.4)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt bản vá Bundle36 (patch 9544021).
 • Linux hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt các bản vá sau: 8576156, 9535703, 9038070, 9002115, 6642692, 8889930, 7556778, 5586604.

Kiến trúc x86-64

                                                       Hệ quản trị CSDL
                                                                       Ghi chú 
Microsoft SQL Server
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
SQL Server 2005 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 3 (SP3)
SQL Server 2000
 • khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • yêu cầu cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • khuyến cáo sử dụng SQL Server 2005 và cao hơn
PostgreSQL
PostgreSQL 9.1.2

hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux
  • Fedora Core 8-15
  • Red Hat Enterprise Linux 5-6
  • Centos 5-6
  • ASP Linux 12-14
  • Ubuntu 10
  • Ubuntu 11
PostgreSQL 9.0.3

hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux
  • Fedora Core 4
  • Fedora Core 5
  • Fedora Core 6
  • Red Hat Enterprise Linux 4 update 4
  • ASP Linux 11
PostgreSQL 8.4.3
PostgreSQL 8.3.8

PostgreSQL 8.2.4

PostgreSQL 8.1.5
IBM DB2 10.1
 • Phiên bản Express-C, được hỗ trợ bởi 1C:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website IBM
 • Hỗ trợ trong chế độ beta test do những thay đổi định trước trong cấu trúc DB2
IBM DB2 9.7 FixPack 6
 • Đối với bản thương mại DB2 9.7 FixPak 6 được đăng tải tại website IBM
 • Phiên bản hỗ trợ 1C:DOANH NGHIỆP được đăng tải tại website người sử dụng
IBM DB2 9.7 FixPack 1
 • Phiên bản Express-C hỗ trợ 1C:DOANH NGHIỆP được đăng tải tại website người sử dụng
 • Danh sách hệ điều hành hỗ trợ được đăng tải tại website IBM
 • Nên chuyển sang sử dụng phiên bản IBM DB2 mới hơn đã được khuyến cáo ở trên

IBM DB2 9.5 FixPack 4 (bản vá 22521)

IBM DB2 9.1 (bản vá 19840)
Oracle Database
(bản Standard Edition One, Standard Edition và Enterprise Edition)
Oracle Database 11gR2
 • Microsoft Windows. Phiên bản 11.2.0.3.0
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.2.0.2.0 khi cài đặt các bản vá sau: 10094732, 11724916, 9620994, 10269193, 14356507.
Oracle Database 11gR1 (phiên bản 11.1.0.7.0)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt bản vá Bundle28 (patch 9707665)
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt các bản vá sau: 7556778, 8889930, 9038070, 9653353, 8934457
Oracle Database 10gR2 (phiên bản 10.2.0.4)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt bản vá Bundle36 (patch 9544023).
 • Linux hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt các bản vá sau: 8576156, 9535703, 9038070, 9002115, 8947919, 8889930, 7556778, 5586604.

Kiến trúc IA-64

                                                       Hệ quản trị CSDL
                                                                       Ghi chú 
Microsoft SQL Server
SQL Server 2008 R2 (64-bit) IA64
SQL Server 2008 (64-bit) IA64 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
SQL Server 2005 (64-bit) Itanium-based yêu cầu cài đặt gói cập nhật 3 (SP3)
SQL Server 2000 (64-bit) Itanium-based
 • khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • yêu cầu cài đặt gói cập nhật 2 (SP2)
 • khuyến cáo sử dụng SQL Server 2005 và cao hơn

  Web-server

                                                       Hệ điều hành 
                                                                       Ghi chú 
Windows
IIS 5.1 Phiên bản IIS hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP sẵn có trong bộ đóng gói Windows:
 • IIS 5.1 (Windows XP Professional)
 • IIS 6.0 (Windows Server 2003)
 • IIS 7.0 (Windows Vista; Windows Server 2008)
 • IIS 7.5 (Windows 7; Windows Server 2008 R2)
 • IIS 8.0 (Windows 8; Windows Server 2012 )

Tài liệu web-server IIS:

 

Phiên bản hiện thời Web-server Apache có thể tải về theo địa chỉ: http://httpd.apache.org/download.cgi

IIS 6.0
IIS 7.0
IIS 7.5
IIS 8.0
Apache 2.0
Apache 2.2
Linux
Apache 2.0
Apache 2.2

  Nền tảng Mobile

                                                       Hệ điều hành 
                                                                       Ghi chú 
iOS
iOS 5.1
 • Chỉ hỗ trợ thiết bị có bộ xử lý ARM bản 7
  • iPhone 3GS, 4, 4S, 5
  • iPad 1, 2, 3
  • iPod Touch thế hệ 3, 4, 5
  • iPad Mini
iOS 6.0
iOS 6.1
Android
Android 2.2–2.2.3 Froyo
 • Chỉ hỗ trợ thiết bị có bộ xử lý ARM bản 6 và 7
 • RAM tối thiểu 256 MB
Android 2.3–2.3.7 Gingerbread
Android 3.0-3.2 Honeycomb
Android 4.0–4.0.4 Ice Cream Sandwich
Android 4.1-4.2 Jelly Bean