Sản phẩm

Hoạch định tài chính (ngân sách)

Hoạch định tài chính (ngân sách) cho phép ấn định các mục tiêu tài chính trong doanh nghiệp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đó.

Để hoạch định tài chính, "1С:ARM" cho phép:

  • lập ngân sách lưu chuyển tiền tệ để đệ trình nhu cầu chung về vốn bằng tiền và việc sử dụng số vốn đó một cách hợp lý;
  • lập kế hoạch chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp;
  • lập kế hoạch thu, chi, kết quả tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Lập kế hoạch thu chi.

Trên cơ sở dữ liệu dự tính đã nhập, chương trình sẽ lập ra ba ngân sách chính: 

  • tiền mặt và tiền gửi (dự báo);
  • thu nhập và chi phí (dự báo);
  • kết quả hoạt động kinh doanh (dự báo). 

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Chương trình có thực thi tính năng phân tích so sánh thực hiện ngân sách thực tế và lập kế hoạch, cả theo từng bộ phận. Điều này cho phép kiểm soát công việc của từng bộ phận, cũng như toàn doanh nghiệp nói chung.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Phân tích so sánh thực hiện ngân sách lãi lỗ thực tế và kế hoạch.Trang sau

Trang trước