Sản phẩm

Màn hình cho lãnh đạo

Bộ các báo cáo chuyên dụng "Màn hình lãnh đạo" và "Màn hình các chỉ tiêu chung" cho phép nhận được những thông tin quan trọng nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện về các mảng hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời điểm tăng trưởng hoặc biến động tiêu cực trong doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

"Màn hình lãnh đạo" cung cấp thông tin
trong biểu mẫu nhỏ gọn và thuận tiện.

Trong "Màn hình lãnh đạo" có hiển thị các chỉ tiêu sau:

  • số dư tiền mặt và tiền gửi trong các tài khoản và quỹ tiền mặt của doanh nghiệp;
  • công nợ phải thu: tổng số, quá hạn và theo thời hạn;
  • công nợ phải trả: tổng số, quá hạn và theo thời hạn;
  • lãi và lỗ;
  • công nợ phải trả quá hạn với người mua theo giao hàng và cung cấp dịch vụ;
  • công nợ phải trả quá hạn với nhà cung cấp theo giao hàng và cung cấp dịch vụ.

Màn hình các chỉ tiêu hoạt động chung

Chương trình có bốn màn hình: các chỉ tiêu hoạt động chung, tiền mặt và tiền gửi, công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Các chỉ tiêu hoạt động chung

Màn hình bao gồm các chỉ tiêu sau: bán hàng, thu nhập và chi phí, trạng thái tài sản ngắn hạn (tiền và các khoản tương đương tiền, vật tư và công nợ phải thu).

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Màn hình các chỉ tiêu chung.

Tiền mặt và tiền gửi

Màn hình cung cấp thông tin về số dư và lưu chuyển tiền mặt và tiền gửi theo từng dạng trong kỳ.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Màn hình tiền mặt và tiền gửi.

Hạch toán với khách hàng (công nợ phải thu)

Thông tin chi tiết về số dư và biến động công nợ phải thu trong kỳ, bao gồm công nợ quá hạn và công nợ theo thời hạn.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM 

Màn hình hạch toán với khách hàng (công nợ phải thu).

Hạch toán với nhà cung cấp (công nợ phải trả)

Màn hình cung cấp thông tin chi tiết về số dư và biến động công nợ phải trả trong kỳ, bao gồm công nợ quá hạn và công nợ theo thời hạn.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Màn hình hạch toán với nhà cung cấp (công nợ phải trả).Trang sau

Trang trước