Sản phẩm

Quản lý tài sản

Trong chương trình "1С:ARM" có sẵn tính năng kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình với thời hạn sử dụng lâu dài.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Danh sách tài sản dài hạn.

 Chương trình có khả năng tự động tính khấu hao theo các tham số đã đặt đối với từng đối tượng.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Tiếp nhận tài sản vào kế toán.

Có thể tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng nếu hàng tháng tài sản được ghi giảm cùng một tỷ lệ so với giá trị ban đầu của tài sản đó, hoặc nếu theo cường độ sử dụng tài sản thì số tiền ghi giảm hàng tháng được tính tỷ lệ với nhiều tham số sản lượng (ví dụ, số kilômét đã chạy đối với ô tô). 

 

Trang sau

Trang trước