Sản phẩm

Trao đổi dữ liệu với "1C:KẾ TOÁN 8"

"1С:ARM" có thể tích hợp với chương trình "1C:KẾ TOÁN 8". 

Phần mềm quản lý 1C: QUẢN LÝ TỔNG THỂ (ARM)-Trao đổi 1C:ARM với 1C:KẾ TOÁN 8

Cơ chế trao đổi dữ liệu với "1C:KẾ TOÁN 8" cho phép tự động kết xuất các danh mục và chứng từ cần thiết để tiến hành kế toán pháp quy từ "1С:ARM" sang chương trình kế toán, và ngược lại: kết nhập thông tin cần thiết đối với kế toán quản trị từ "1C:KẾ TOÁN 8".

Có thể tiến hành trao đổi dữ liệu do người sử dụng khởi xướng hoặc trao đổi định kỳ theo lịch biểu đã đặt.

Việc sử dụng hai chương trình cho phép đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin quản trị.

Ngoài ra: 

  • giảm thiểu việc nhập lại dữ liệu một cách thủ công;
  • đảm bảo đồng bộ hóa các danh mục;
  • đảm bảo đồng bộ hóa các chứng từ;
  • đảm bảo trao đổi kịp thời thông tin về các khoản thanh toán... 


Trang sau

Trang trước