Sản phẩm

1C:Hóa đơn

Tải về 1C:HÓA ĐƠN và tài liệu hướng dẫn

Lợi ích của việc tự áp dụng tự in hóa đơn trong phần mềm

Giải pháp phần mềm "1C:HÓA ĐƠN" sử dụng để in hóa đơn cho các doanh nghiệp với nhiều quy mô và ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau, cho phép thiết kế nhiều mẫu hóa đơn, đồng thời lập ra các báo cáo để quản lý hóa đơn.

Các đặc điểm chính trong phần mềm

 • Thiết lập mẫu in riêng cho từng doanh nghiệp: Mỗi một doanh nghiệp có mẫu hóa đơn riêng cho mình. Chương trình cho phép người sử dụng có thể tùy chỉnh thiết kế mẫu in theo đúng mong muốn của doanh nghiệp đã đề ra (tham khảo tại tài liệu hướng dẫn sử dụng, trong phần 2 "Thiết kế mẫu hóa đơn").
 • In hóa đơn trực tiếp từ chương trình theo 2 dạng: tự in và đặt in. Tức là trong chương trình "1C:HÓA ĐƠN" có sẵn mẫu in theo hình thức tự in, đặt in. Nếu tự in thì toàn bộ thông tin ghi nhận sẽ được hiển thị lên. Nếu đặt in thì những thông tin có sẵn trên giấy in sẽ không hiển thị nữa, chỉ những thông tin chưa có trên giấy đặt in mới hiện lên để in ra.
 • Lưu ra tệp PDF để gắn chữ ký điện tử: Khi tạo xong một mẫu in hóa đơn chương trình cho phép lưu ra tệp dưới dạng PDF, kết hợp với chữ ký điện tử mà doanh nghiệp đã đăng ký thì hóa đơn đó có thể gửi cho khách hàng. Đây chính là hình thức hóa đơn điện tử.
 • Quản lý số hóa đơn: tự đánh số theo thứ tự. Có nghĩa là sau khi đăng ký về số lượng hóa đơn bắt đầu từ số … đến số … Chương trình sẽ tự động nhảy số tiếp theo mỗi lần lập hóa đơn, cơ chế này hoàn toàn tự động.
 • Lập thông báo phát hành và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Trong chương trình có sẵn Chứng từ "Thông báo phát hành hóa đơn", các báo cáo liên quan như:

  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

  • Báo cáo mất, cháy hỏng hóa đơn;

  • Bảng kê quyết toán hóa đơn;
Chỉ cần ghi nhận các thông tin như: mẫu hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn bắt đầu và kết thúc…, chương trình sẽ tự động tạo ra mẫu báo cáo liên quan.
 • Ghi nhận mất hủy hóa đơn: Khi hủy hóa đơn, có thể ghi nhận bằng "Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn". Dữ liệu từ đây sẽ được dùng để lập "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn".
 • In bản chính và bản sao: Đối với việc in ra máy in, trong chương trình có chế độ xem trước khi in để kiểm soát lại một lần nữa trước khi in chính thức, lần in đầu sẽ là in chế độ "Bản chính", lần in sau sẽ là in chế độ "Bản sao".
 • Công cụ thiết kế chống làm giả: Bằng công cụ thiết kế mẫu in, doanh nghiệp có thể tự tạo dấu hiệu mật để nhận dạng hóa đơn do công ty phát hành.
 • Phân quyền in hóa đơn: Trong chương trình có cơ chế phân quyền theo người sử dụng. Người sử dụng toàn quyền hoặc với vai trò "In hóa đơn" mới được thực hiện toàn bộ thao tác, những người sử dụng khác có thể chỉ được phép xem, thêm…
Cơ chế phân quyền theo phần hành cũng được áp dụng trong chương trình, có nghĩa là kiểm soát người sử dụng đăng nhập theo từng phần hành kế toán như: kế toán tiền mặt, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp…
 • Thiết lập dải số cho các địa điểm khác nhau của doanh nghiệp: Trường hợp doanh nghiệp có nhiều bộ phận bán hàng và được đặt tại các địa điểm khác nhau và mỗi địa điểm phải xuất hóa đơn cho khách hàng. Các số hóa đơn theo quy định phải liên tiếp nhau, để thực hiện việc này trong chương trình có sẵn việc thiết lập các bộ phận bán hàng khác nhau và tiến hành phân dải hóa đơn.  Ví dụ, doanh nghiệp có 02 địa điểm bán hàng phải xuất hóa đơn, địa điểm 1 có thể phân dải số hóa đơn từ số 0000001 đến số 0000050, địa điểm 2 phân dải số từ 0000051 đến số 0000100…
 • In nhiều loại thuế suất trong một hóa đơn: theo Nghị định, mới các doanh nghiệp có thể tự thiết kế và như vậy, có thể bán hàng với nhiều loại thuế suất trên một hóa đơn (ví dụ như siêu thị). Việc in nhiều loại thuế suất đã có sẵn trong chương trình, có thể chọn nhiều loại thuế suất trong cùng một chứng từ bán hàng.
 • Lập bảng kê đầu ra, đầu vào: các hóa đơn đầu ra, đầu vào được ghi nhận trong hệ thống sau đó chương trình tự động lập lên bảng kê đầu vào và bảng kê đầu ra. Từ đó, có thể tích hợp với hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.
 • In 1 hóa đơn cho nhiều lần giao hàng: Trong trường hợp các doanh nghiệp bán hàng cho cùng một đối tác và tiến hành giao thành nhiều lần khác nhau, đến cuối cùng mới xuất 1 hóa đơn cho đối tác mua hàng đó thì chương trình có tính năng lựa chọn ra tất cả các lần giao hàng trước đó để số liệu nhập tổng cộng vào 1 hóa đơn GTGT.
 • In hóa đơn của nhiều doanh nghiệp trong cùng một cơ sở dữ liệu: Trong một cơ sở dữ liệu được thiết lập có thể tạo ra nhiều doanh nghiệp khác nhau, các doanh nghiệp làm chung cơ sở dữ liệu có điểm thuận tiện đó là sử dụng sẵn danh mục của nhau, đảm bảo không nhầm lẫn chứng từ và danh mục của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Báo cáo được lập theo từng doanh nghiệp hoặc tổng hợp của các doanh nghiệp là do cơ chế chọn. Hóa đơn của mỗi doanh nghiệp được gán cho doanh nghiệp đó và không có sự nhầm lẫn giữa hóa đơn của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.
 • Kế thừa các mẫu hóa đơn sẵn có (đã tạo) cho các doanh nghiệp khác nhau: hóa đơn đã tạo cho doanh nghiệp này có thể được gán cho doanh nghiệp khác, chỉ cần thay đổi cho phù hợp ví dụ như: thay đổi tên công ty, địa chỉ, một số định dạng, thông tin trên hóa đơn… là có thể sử dụng được luôn, không cần phải thiết kế lại từ đầu.
 • Theo dõi người in hóa đơn và máy in hóa đơn: Chương trình có ghi nhận sự kiện của từng người sử dụng khi tác động tới phần mềm nhờ cơ chế ghi trong "Nhật ký sự kiện". Đối với máy in, trong quyết định in hóa đơn của doanh nghiệp có nói rõ là phần mềm in là gì? In từ máy in nào? …
 • Kết nối chặt chẽ giữa phân hệ bán hàng với phân hệ in hóa đơn: Trong chương trình có sự tách biệt giữa các phân hệ “Bán hàng” và phân hệ "In hóa đơn". Tuy nhiên, các phân hệ này có sự kết nối chặt chẽ. Dữ liệu ghi nhận trong phân hệ bán hàng được chuyển sang phân hệ in hóa đơn do đó không cần nhập lại một lần nữa. Không cho phép lập nhiều hóa đơn cho một lần giao hàng.
 • Theo dõi các chứng từ bán hàng đã lập và chưa lập hóa đơn: khi ghi nhận việc bán hàng, có thể lập hóa đơn ngay hoặc để lập sau. Để dễ dàng cho việc quản lý tình hình và theo dõi hóa đơn đã lập và chưa lập đối với mỗi lần giao hàng, trong chương trình có "Báo cáo theo dõi hóa đơn đã lập và chưa". Báo cáo này có thể tùy chỉnh để hiện lên toàn bộ, chỉ hiện lên chứng từ đã lập hóa đơn hoặc chỉ hiện lên những chứng từ chưa lập hóa đơn.