Văn bản pháp quy

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Tài liệu đính kèm: Tải về
12-02-2015

   

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Số hiệu văn bản:  12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:  12.02.2015