Văn bản pháp quy

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015

Tài liệu đính kèm: Tải về
24-07-2015

 
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Số hiệu văn bản:  23/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:  23.06.2015