Văn bản pháp quy

Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015

24-07-2015

 
Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 
Số hiệu văn bản:  75/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:  18.05.2015