Văn bản pháp quy

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

24-07-2015

 
Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư:
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014;
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
 
Số hiệu văn bản:  96/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:  22.06.2015