Văn bản pháp quy

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 07 năm 2015

Tài liệu đính kèm: Tải về
24-07-2015

 
Bộ  Lao động – Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Số hiệu văn bản:  26/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:  14.07.2015 09:36:00