Trong phần hành Thông tin tra cứu có sắp xếp các danh mục cần để ghi nhận các giao dịch. Trong các danh mục lưu giữ thông tin sử dụng nhiều lần và có tính năng bổ sung, xóa bỏ, soạn nội dung dữ liệu.

Có thể phân chia có điều kiện danh mục thành danh mục chính thường được sử dụng khi lập giao dịch kinh tế và danh mục bổ sung giúp giảm bớt và đẩy nhanh việc nhập thông tin. Trong số các danh mục bổ sung có các bảng phân loại cơ sở có thông tin của bảng phân loại toàn Việt.

  • Bảng phân loại địa chỉ – đảm bảo lưu giữ địa chỉ bưu điện, thống nhất cấu trúc và thành phần thông tin địa chỉ; 

  • Các quốc gia trên thế giới có danh sách các nước được sử dụng để quản lý thông tin địa chỉ;

  • Ngân hàng – có thông tin chính về các ngân hàng; 

  • Dạng thông tin liên hệ – danh mục xác định dạng thông tin liên hệ.

Trong chương trình có công cụ cập nhật dữ liệu trong các bảng phân loại cơ sở từ cấu hình bên ngoài. Ví dụ, có thể cập nhật danh sách ngân hàng từ website của công ty ""1C Việt Nam"". 

Các danh mục chính của hệ thống mô tả cấu trúc doanh nghiệp thương mại và mặt hàng.