Trong chương trình hỗ trợ nhiều dạng thanh toán: tiền mặt, thẻ ngân hàng, tín dụng và phiếu quà tặng. 

Việc thanh toán bằng tín dụng hoặc thẻ thanh toán chính là ghi nhận theo số tiền thanh toán khi lập phiếu tính tiền và tổng hợp kết quả theo phiên thu ngân. Có thể ghi nhận tiền mặt theo nơi cất giữ thực tế - trong các két sắt của quỹ tiền mặt và trong các hộp tiền của quầy thu ngân. Ngoài ra, còn ghi nhận phiếu quà tặng theo kho.

Hệ thống cho phép ghi nhận tiền lẻ đã nhập vào quầy thu ngân và rút một phần tiền từ quầy thu ngân. Hỗ trợ chuyển tiền vào ngân hàng từ quỹ tiền mặt hoặc vào quỹ tiền mặt của cửa hàng hoặc vào quỹ tiền mặt của hệ thống quản lý trực tiếp từ quầy thu ngân.

Lập chứng từ tiền mặt bằng phiếu chi và phiếu thu, thậm chí việc nhập tiền theo các chứng từ chuyển tiền nội bộ giữa các quỹ chỉ dựa trên cơ sở phiếu chi. Điều này cho phép Bạn xác định nhanh chóng việc chuyển tiền đến quầy thu ngân. 

Chương trình hỗ trợ trả tiền hàng trả lại cho khách và thanh toán cho nhà cung cấp.

Tính năng lập kế hoạch thanh toán mua hàng và lập giấy đề nghị thanh toán các khoản phải trả khác cho phép lập lịch biểu thanh toán bằng tiền mặt từ quỹ của cửa hàng. Lịch biểu hiển thị rõ ràng cho người quản lý, cần tiến hành thanh toán các khoản nào trong kỳ đã chỉ ra theo đơn hàng và theo thu ngân của quỹ tiền mặt, ngoài ra hiển thị thêm các khoản thanh toán quá hạn và làm rõ yêu cầu thanh toán.

Việc trả lương cho nhân viên cửa hàng theo mẫu đặc biệt đã soạn ra, mà cho phép xác định nhanh chóng tất cả các khoản phải trả cho họ, lập chứng từ tiền mặt cần thiết và kịp thời đóng bảng kê trả lương. Chi tiết…

Chương trình cho phép ghi nhận hạch toán với đối tác đã cung cấp hàng hóa và dịch vụ, ngoài ra cho phép ghi nhận thu các khoản tiền khác.

Cấu hình "BÁN LẺ" cung cấp các báo cáo, mà cho phép đánh giá nhu cầu hiện tại về dòng tiền, công nợ và trả thừa nhà cung cấp. Chi tiết…