Trong cấu hình có một loạt các báo cáo phân tích bao gồm báo cáo bán hàng theo dạng thanh toán qua quầy thu ngân, thống kê phiếu đã đánh, thống kê phiếu trả lại. Để thuận tiện cho người sử dụng, chia báo cáo thành các nhóm: báo cáo bán hàng, báo cáo doanh số bán lẻ, báo cáo thanh toán, báo cáo trả lại hàng.

Phân tích chính sách phân loại của doanh nghiệp

Trong trường hợp sử dụng thẻ ưu đãi hoặc thẻ câu lạc bộ để thu hút khách, chương trình cho phép sử dụng thông tin về khách hàng qua các lần khảo sát:

  • Nhận dữ liệu về số lượng tuyệt đối người trả lời các câu hỏi và nhập dữ liệu về câu trả lời của họ.

  • Sử dụng câu trả lời để tự động tạo nhóm người nhận chiết khấu (nhóm khách hàng mục tiêu); 

  • Phân tích số tiền bán hàng và nhận hàng bán bị trả lại theo thẻ ưu đãi hoặc nhóm khách hàng cụ thể; 

  • Tiến hành phân tích chi tiết hàng hóa đã bán theo thẻ ưu đãi hoặc nhóm khách hàng thường xuyên. 

Việc phân tích trên cho phép lập bức tranh nhu cầu của khách hàng thường xuyên, ngoài ra phân tích câu trả lời của khách hàng, mà họ không thường xuyên ghé thăm cửa hàng. Việc phân tích thành phần hàng mua của dữ liệu thẻ khách hàng cho phép quyết định về tối ưu hóa danh điểm mặt hàng để tăng tần số ghé thăm cửa hàng và thu hút khách hàng mới.

Phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chuyên gia marketing xác định tầm quan trọng của mỗi thể loại hàng hóa trong danh điểm cửa hàng bằng cách xác định số lượng mặt hàng cho mỗi thể loại. Khi nhập mặt hàng vào danh điểm, chuyên gia marketing có thể kiểm soát đạt giá trị mục tiêu hạn ngạch bằng báo cáo, còn trưởng bộ phận mua hàng kiểm soát số lượng "trống trên các kệ hàng", có nghĩa là kiểm soát hàng hóa có trong danh điểm với số dư bằng 0 theo cửa hàng.

Phân tích chương trình marketing

Trong hệ thống đưa ra một loạt báo cáo cho phép phân tích các chương trình marketing khác nhau. Các báo cáo cho phép so sánh các chỉ tiêu bán hàng chính, số lượng và số tiền của các chiết khấu được phép, cũng như tiến hành phân tích hiệu quả chương trình marketing phụ thuộc vào mục đích của chúng:

  • Xúc tiến hàng hóa – tăng doanh số bán các hàng hóa cụ thể nhờ tiến hành các chương trình marketing;

  • Bán giảm giá – giảm số dư hàng hóa phụ thuộc vào việc thực hiện các chương trình marketing; 

  • Tăng doanh số bán – các chương trình marketing hướng đến tăng số lượng người mua và số tiền trung bình của phiếu tính tiền.

Trong phần lớn trường hợp, việc phân tích chương trình marketing là việc so sánh các chỉ tiêu chính trung bình của chương trình marketing trước và trong thời gian khuyến mại. Khi tiến hành chương trình marketing thúc đẩy hàng hóa, kỳ phân tích còn bao gồm cả kỳ sau khi kết thúc chương trình marketing. Theo mặc định, kỳ báo cáo  bằng hai (hoặc ba lần) kỳ thực hiện chương trình marketing.

Phân tích bán hàng và làm việc với nhà cung cấp

Trong các mối quan hệ đã thiết lập với nhà cung cấp, có thể tiến hành phân tích nhu cầu hàng hóa báo cáo bán hàng theo từng nhà cung cấp. Chương trình tính khối lượng đặt hàng để bổ sung số dư và lọc nhà cung cấp theo giá trị đặt hàng.

Ngoài thống kê hàng bán, để làm việc với nhà cung cấp quan trọng phải có thông tin bổ sung: về trạng thái hạch toán với nhà cung cấp, về chênh lệch giao hàng thực tế đã ghi nhận với chứng từ đi kèm và chỉ tiêu mức độ dịch vụ của nhà cung cấp. Chương trình cho phép người sử dụng nhập chênh lệch về phía lớn hơn hoặc nhỏ hơn khi so sánh với chỉ tiêu dự tính của đơn hàng theo thời hạn tiếp nhận, số lượng mặt hàng trong đơn hàng, số lượng hàng hóa đã đặt và số tiền đơn hàng.

Trong kỳ báo cáo hiển thị thông tin về hàng hóa đã đặt, hàng hóa đã tiếp nhận và hàng hóa chờ nhập trong bảng kê hàng cần tiếp nhận đối với mỗi cửa hàng.

Phân tích doanh thu bán lẻ

Cấu hình bao gồm các báo cáo thống kê số lượng và số tiền của phiếu tính tiền theo từng quầy thu ngân nói chung trong kỳ, theo ngày trong tuần và theo giờ làm việc của cửa hàng, mà điều này cho phép tối ưu hóa số lượng quầy thu ngân làm việc, không phải đợi.

Đối với hàng hóa có ghi nhận sê-ri, có bảng kê biến động sê-ri và đánh giá hàng bán và số dư hàng hóa đã hết hạn.

Thông tin về số lượng và nguyên nhân của nhận hàng bán bị trả lại – ngoài ra, chỉ tiêu quan trọng là chất lượng hàng hóa và dịch vụ khách hàng.

Thực hiện kiểm soát tiền mặt bằng báo cáo theo các dạng thanh toán, về biến động tiền giữa các quỹ của doanh nghiệp và việc thực hiện trả tiền mặt từ quỹ tiền mặt của cửa hàng.

Khi bật tùy chỉnh quản lý giá vốn hàng hóa, cho phép đánh giá lợi nhuần thuần của doanh nghiệp đã nhận trong kỳ.

Chương trình cho phép tiến hành phân tích bán hàng cá nhân và phân tích so sánh thời gian làm việc dự tính và thực tế của nhân viên cửa hàng.

Phân tích số dư theo kho

Báo cáo theo kho cho phép đánh giá công việc của nhân viên kho về nhập hàng, đóng bộ và điều chuyển hàng hóa. Cung cấp thông tin về chênh lệch phát sinh khi điều chuyển giữa các cửa hàng.

Theo kết quả kiểm kê hàng hóa, có thể nhận thông tin về hàng thừa, hàng thiếu và tái phân loại. Việc phân tích nguyên nhân ghi giảm hàng hóa cho phép quản lý thiếu hụt trực tiếp tại cửa hàng.