Kho bãi trong hệ thống là vị trí sắp đặt hàng hóa đã phân loại theo giá trị vật chất. Mỗi cửa hàng có thể có nhiều kho bãi phù hợp với kho cất giữ hoặc gian hàng của cửa hàng.

Có thể thực hiện các nghiệp vụ kho bãi, cũng như nghiệp vụ nhận hàng, giao hàng, ghi giảm và kiểm kê theo sơ đồ hai pha hoặc không sử dụng sơ đồ hai pha. Khi lập nghiệp vụ kho bãi, người quản lý tạo chứng từ của kế toán pháp quy, còn thủ kho thực hiện kế toán số lượng biến động hàng hóa bằng các phiếu kho. Tiến hành đánh giá vật tư trong kho nhằm xác định trách nhiệm về vật tư theo đơn giá bán lẻ. Tùy chỉnh sơ đồ hai pha riêng biệt để nhập và xuất hàng cho mỗi cửa hàng.

Trong trường hợp, ngoài gian hàng, nếu cửa hàng có nơi phụ để cất giữ hàng hóa thì chương trình hỗ trợ phân bổ hàng hóa theo kho bãi khi tiếp nhận và lập chứng từ điều chuyển nội bộ ở cơ chế bán tự động. Xác định kho nhận hàng bằng tùy chỉnh cửa hàng Phân bổ tiếp nhận theo kho. Có thể lập chứng từ điều chuyển nội bộ bằng bộ xử lý nhằm tối ưu hóa sắp đặt hàng hóa trong các gian hàng. Xác định số lượng cần thiết để điều chuyển theo tốc độ bán hàng và số dư của gian hàng, còn kho cất giữ của cửa hàng là nguồn bổ sung hàng hóa.

Trước khi chuyển vào gian hàng, thường xuyên diễn ra việc chuẩn bị trước hàng hóa. Trong chương trình, hỗ trợ giao dịch đóng bộ hàng hóa và chia hàng theo cân bằng cân điện tử có in mã vạch. Chương trình cho phép cập nhật đơn giá bán lẻ tại quầy thu ngân và trên cân điện tử của gian hàng vào thời điểm cụ thể được quy ước nhờ công nghệ, đồng thời cung cấp thời gian cần thiết cho nhân viên cửa hàng để thay thế nhãn giá.

Chương trình hỗ trợ kế toán sê-ri hàng hóa, cụ thể thời hạn sử dụng, mà điều này rất cần thiết đối với chuyên gia marketing, đồng thời phát triển các báo cáo cho phép đánh giá xác suất số lượng hàng hóa quá hạn.

Thông tin cần thiết về số dư hàng hóa tại gian hàng là quan trọng để tối ưu hóa hoạt động mua hàng. Để đơn giản việc kiểm đếm hàng hóa, chương trình hỗ trợ một loạt chế độ lọc hàng hóa đã thiết lập từ trước để tiến hành kiểm kê có lựa chọn.