Trong chương trình tự động hóa chức năng quản lý nhân viên cửa hàng. 

Chương trình hỗ trợ quản lý danh sách nhân viên của cửa hàng và danh sách nhân viên được phép truy cập vào cơ sở thông tin. Có thể cấp cho nhân viên thẻ đăng ký, mà nhờ đó xác định quyền truy cập đến chức năng của quầy thu ngân. Hỗ trợ thẻ đăng ký bằng mã từ và mã vạch.

Quản lý cửa hàng có thể lập kế hoạch thời gian làm việc của phiên thu ngân và lập danh sách nhân viên của mỗi phiên thu ngân. Trong hệ thống ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên, mà điều đó cho phép phân tích sử dụng thời gian làm việc.

Trong chương trình hỗ trợ ghi nhận bán hàng cá nhân cho nhân viên cửa hàng, mà điều đó cho phép sử dụng hệ thống khuyến khích nhân viên có hiệu quả. Việc ghi nhận bán hàng cá nhân trực tiếp khi lập phiếu tính tiền, có thể tính toàn bộ phiếu, cũng như chỉ một số mặt hàng cho người bán.

Bảng thanh toán lương cho nhân viên cửa hàng có thể được tạo bằng cách quản lý cửa hàng trực tiếp trong cấu hình "1C:BÁN LẺ 8" hoặc nhận bằng cách trao đổi từ cấu hình "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP". Tự động chuyển bảng kê sang cửa hàng tương ứng và thu ngân của quỹ cửa hàng sẽ trả lương.