Mạng lưới bán lẻ có thể có mức độ khác nhau tập trung hóa chức năng quản lý cung ứng đến cửa hàng.

Trong cấu hình "1C:BÁN LẺ" cung cấp tính năng xác định nhu cầu hàng hóa và lập chứng từ Đơn hàng đặt nhà cung cấp và Đơn hàng điều chuyển giữa các cửa hàng, mà nhờ đó cho phép sử dụng cấu hình khi quản lý chuỗi cung ứng phi tập trung hoặc quản lý tập trung một phần trong mạng lưới nhỏ. Chi tiết...

Khi sử dụng chung cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI""1C:BÁN LẺ" hỗ trợ sơ đồ, mà khi đó tiến hành đặt hàng nhà cung cấp một cách tập trung cho toàn bộ mạng lưới bán hàng và cung ứng tiếp theo cho cửa hàng từ trung tâm phân phối.

Ngoài ra, người phụ trách hệ thống quản lý có thể phân bổ lại hàng hóa giữa các cửa hàng dựa trên cơ sở phân tích bán hàng đã thực hiện và số dư kế toán hiện tại. Chứng từ Đơn hàng điều chuyển nội bộ dùng để ghi nhận nhu cầu điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng.

Bằng chứng từ này, người quản lý cửa hàng có thể ghi nhận nhu cầu cung cấp hàng hóa từ trung tâm phân phối của hệ thống quản lý. Các cơ chế quản lý số dư trong kho của hệ thống quản lý sẽ xử lý đơn hàng điều chuyển nội bộ đã chuyển đến hệ thống quản lý.

Tiếp nhận hàng hóa vào cửa hàng theo chứng từ Điều chuyển hàng hóa nội bộ được lập trong hệ thống quản lý và chuyển sang cấu hình "1C:BÁN LẺ". Cho phép nhiều chứng từ điều chuyển dựa trên một đơn hàng, lúc này người phụ trách hệ thống quản lý sẽ xác định trạng thái thực hiện đơn hàng.

Chứng từ Điều chuyển hàng hóa nội bộ thay đổi chỉ số dư theo kho của các cửa hàng. Để chuyển hàng hóa sang doanh nghiệp khác trong công ty cần sử dụng chứng từ Chuyển giao hàng hóa. Khi lập chứng từ không thay đổi kho lưu trữ hàng hóa. Trong chương trình có các công cụ lập chứng từ chuyển giao trước và sau khi bán hàng thực tế.