Việc trao đổi nội bộ dữ liệu "Theo cửa hàng" và "Theo quầy thu ngân" cho phép đảm bảo tự động chỗ làm việc của cửa hàng hoặc quầy thu ngân trong cửa hàng bằng công nghệ phân tán cơ sở dữ liệu (CSTTPT). 

Trong cấu hình "1C:BÁN LẺ 8" hỗ trợ trao đổi hai chiều dữ liệu với cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI", phiên bản 11. Chi tiết...

Trong cấu hình "BÁN LẺ" hỗ trợ trao đổi hai chiều dữ liệu với cấu hình "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP" Chi tiết…

Khi sử dụng đồng thời cả ba cấu hình, nên thiết lập trao đổi dữ liệu giữa cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI", "1C:BÁN LẺ" và giữa cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI" và "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP", đồng thời sử dụng "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI" là hệ thống quản lý cho cấu hình "BÁN LẺ" và nguồn dữ liệu cho kế toán pháp quy trong cấu hình "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP".

Trao đổi nội bộ

Việc trao đổi dữ liệu giữa văn phòng trung tâm và cửa hàng hỗ trợ khái niệm cụ thể phân chia trách nhiệm giữa nhân viên của văn phòng trung tâm và cửa hàng. Nhân viên của văn phòng trung tâm làm việc tại nút chính của CSTTPT quyết định tạo danh điểm, mua hàng, xây dựng quy tắc tính giá và áp dụng chiết khấu. Nhân viên cửa hàng thực hiện quá trình tổ chức bán hàng, ghi nhận các giao dịch với hàng hóa và đảm bảo lưu giữ số dư hàng hóa. Ngoài ra, có thể tập trung hóa chức năng quản trị quản lý tùy chỉnh người sử dụng và hỗ trợ nút cơ sở thông tin ở xa.

Việc tùy chỉnh dữ liệu cho phép tối ưu khối lượng dữ liệu được truyền bằng cách phân chia dữ liệu thành dữ liệu chung, dữ liệu cần thiết để thực hiện các giao dịch tại cửa hàng bất kỳ và dữ liệu đặc biệt cho cửa hàng này hoặc nhóm cửa hàng.

Dữ liệu chung là các bảng phân loại chung, danh mục mặt hàng với danh mục phụ trợ, thông tin số dư hàng hóa trong các cửa hàng. Việc truyền danh mục người sử dụng và tùy chỉnh họ cho phép nhân viên doanh nghiệp có thể làm việc trong các cửa hàng khác nhau nếu cần.

Thành phần dữ liệu đặc biệt của cửa hàng bao gồm quy tắc thiết lập giá và chứng từ áp dụng đơn giá và biến động hàng hóa trong cửa hàng cụ thể.

Việc ấn định trao đổi Theo chỗ làm việc là đảm bảo tự động hóa công việc của các chỗ làm việc. Khi áp dụng công nghệ phân tán cơ sở dữ liệu, thu ngân có thể phục vụ khách hàng cả trong trường hợp mất kết nối với Server mạng lan của cửa hàng.

Khi mất kết nối với Server cửa hàng, không thể cập nhật động thông tin về số dư trong các kho của cửa hàng hiện tại. Trong trường hợp này, tại các cửa hàng có giao dịch bán hàng lớn qua nhiều quầy thu ngân không nên áp dụng kiểm soát số dư khi lập phiếu tính tiền. Trong chương trình cho phép ghi nhận bán "âm", mà sau đó có thể phân tích chúng.

Nếu Server cửa hàng bị ngắt kết nối trong thời gian dài thì sau khi khôi phục kết nối với quầy thu ngân, khối lượng dữ liệu lũy kế để truyền có thể khá lớn từ quầy thu ngân, cũng như từ văn phòng trung tâm của cửa hàng, vì vậy nên tiến hành trao đổi thủ công lần đầu tiên.