Các thao tác hàng kỳ được thực hiện vào cuối tháng được tiến hành tự động nhờ có các thao tác hàng kỳ của bộ xử lý "Đóng sổ cuối tháng".

Chương trình có tính năng đóng tháng đối với doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc.

Bằng các nghiệp vụ  hàng kỳ mà có thực hiện các giao dịch sau:

  • tính khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình;

  • giảm giá trị quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ đang sử dụng;

  • đánh giá lại các khoản ngoại tệ;

  • ghi giảm chi phí trả trước;

  • ghi giảm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp vào kết quả hoạt động kinh doanh;

  • xác định kết quả kinh doanh và đóng các tài khoản 511, 512, 515, 632, 635, 711 và 811;

  • tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

  • … . 

Ngoài ra, chương trình sẽ tiến hành kiểm tra trình tự kết chuyển chứng từ nhằm phát hiện ra lỗi liên quan đến việc thay đổi chứng từ có "hồi tố". Để phân tích dữ liệu kế toán sau khi tiến hành các thao tác hàng kỳ, có thể dùng Bảng tính hàng kỳ, cũng như các báo cáo kế toán chuẩn.