Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp giữa các bộ phận riêng biệt

Toàn bộ công tác kế toán được tổ chức xuyên suốt theo từng bộ phận hạch toán độc lập cũng như phụ thuộc.

Theo mỗi bộ phận, có thể nhận được thông tin bất kỳ trên cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp.

Trong các mẫu in của chứng từ mà được lập bởi các bộ phận riêng biệt, có đưa ra địa chỉ, số điện thoại, họ tên của các cá nhân trong bộ phận.

Có hỗ trợ đánh số chứng từ theo các bộ phận hạch riêng biệt.

Để phản ánh các giao dịch giữa những bộ phận riêng biệt, có sử dụng các chứng từ đặc biệt "Giấy báo chuyển".

 Kế toán thuế theo các bộ phận riêng biệt

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong một bút toán

Kế toán thuế được tiến hành theo tất cả các bộ phận riêng biệt có đăng ký tại cơ quan thuế.

Tự động tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của doanh nghiệp có các bộ phận riêng biệt.

Kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp được tiến hành dựa trên các tài khoản tương ứng với kế toán doanh nghiệp. Trong các bút toán kế toán doanh nghiệp, ngoài số tiền của kế toán doanh nghiệp, có chỉ ra số tiền theo kế toán thuế, chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời.

Điều này làm đơn giản hóa việc so sánh dữ liệu giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như thực thi các quy định của Chuẩn mực kế toán số 17.

 Các báo cáo kế toán mới

 Hiệu suất cao

Các báo cáo kế toán phân tích chuẩn có sử dụng các nguyên tắc trong cơ chế mới của hệ thống dàn dựng dữ liệu.

Các báo cáo có những tính năng mới, như: gom nhóm, lọc, sắp xếp thông tin đưa ra báo cáo, trang trí báo cáo bằng màu và cỡ chữ khác nhau.

Kiến trúc "1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN" được tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất và khả năng làm việc song song.

Trong giải pháp có cơ chế phong tỏa có điều khiển các bản ghi, tối ưu hóa những thành phần quan trọng nhất để tiến hành xử lý nhanh các tính toán.

 Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"

 

"1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN" được phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8", kế thừa giao diện quen thuộc đối với người sử dụng và cách thức trình bày các nghiệp vụ.