Việc thanh toán với đối tác có thể tiến hành bằng đồng, bằng ngoại tệ hoặc theo đơn vị quy ước. 

Trong các chứng từ tiếp nhận hàng hoá và giao hàng có thể chọn một trong hai cách khấu trừ khoản ứng trước:

  • tự động tính tất cả các khoản ứng trước trong phạm vi hợp đồng, 

  • tính khoản ứng trước theo chứng từ cụ thể,

  • không tính khoản ứng trước. 

Trong chứng từ thanh toán có thể chọn một trong các cách phân bổ thanh toán:

  • phân bổ tự động số tiền thanh toán giữa việc thanh toán công nợ theo hợp đồng và khoản ứng trước,

  • phân bổ số tiền thanh toán giữa việc thanh toán công nợ theo chứng từ cụ thể và khoản ứng trước,

  • không thanh toán công nợ, đưa tất cả số tiền thành khoản ứng trước. 

Xem xét tính năng tiến hành tự động khấu trừ công nợ phải thu và phải trả theo các hợp đồng khác nhau của cùng một đối tác. Có thể chuyển đổi công nợ từ đối tác này sang đối tác khác, cũng như ghi nhận việc ghi giảm nợ khó đòi. 

Biên bản đối chiếu công nợ với đối tác được lập tự động và lưu trong phần mềm. Có thể lập biên bản đối chiếu theo từng hợp đồng của đối tác, theo tài khoản công nợ bằng đồng và ngoại tệ.  Có tính năng tiến hành kiểm kê công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Theo kết quả kiểm kê, có lập ra các biểu mẫu "Biên bản kiểm kê công nợ với người mua, người bán, người cho vay và người đi vay khác" và "Yêu cầu tiến hành kiểm kê".