Bộ phận riêng biệt của doanh nghiệp được coi là "bộ phận độc lập với doanh nghiệp về mặt địa lý, có địa chỉ cố định". Giải pháp phần mềm cho phép tách biệt các bộ phận riêng biệt thành phụ thuộc hay độc lập theo quy định của lãnh đạo doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu riêng (phân công trách nhiệm tiến hành kế toán, phân chia luân chuyển chứng từ…). Mỗi bộ phận riêng biệt cần được đăng ký tại cơ quan nhà nước. 

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có tiến hành kế toán xuyên suốt theo từng bộ phận riêng biệt của doanh nghiệp với hạch toán phụ thuộc cũng như độc lập. Kế toán được tiến hành theo toàn bộ các tài khoản của kế toán doanh nghiệp. Theo mỗi bộ phận riêng biệt có tiến hành kế toán thu chi, cũng như doanh thu thực tế. Đối với mỗi bộ phận riêng biệt có thể chỉ ra địa chỉ, số điện thoại, họ tên người có trách nhiệm của bộ phận. Các dữ liệu này được phản ánh trong mẫu in của tất cả các chứng từ được ghi lại bởi bộ phận riêng biệt. Chương trình có hỗ trợ đánh số thứ tự chứng từ theo các bộ phận riêng biệt. 

Giữa các bộ phận riêng biệt có áp dụng quy trình quản lý chứng từ đặc biệt - sử dụng các chứng từ kiểu Giấy báo chuyển:

  • Giấy báo chuyển theo tài sản cố định hữu hình, 

  • Giấy báo chuyển theo hàng tồn kho,

  • Giấy báo chuyển theo các dạng hạch toán,

  • Giấy báo chuyển theo các giao dịch khác.

Các chứng từ "Giấy báo chuyển" tạo ra các bút toán theo tài khoản 136 "Phải thu nội bộ" và tài khoản 336 "Phải trả nội bộ". Chương trình có hỗ trợ mối liên hệ "Giấy báo chuyển đến – Giấy báo chuyển đi". 

Để phân tích thông tin theo các bộ phận riêng biệt, có thể sử dụng các báo cáo kế toán phân tích bất kỳ sẵn có trong chương trình.