Kế toán tài sản cố định vô hình được tiến hành theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 04 "Tài sản cố định vô hình". 

Tự động hóa các giao dịch tiếp nhận, ghi giảm và thay đổi tình trạng tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình có thể được ghi nhận, như kết quả của công việc nghiên cứu triển khai, khi đó chi phí nghiên cứu triển khai có thể được tính vào nguyên giá của đối tượng. 

 

Khi tiếp nhận tài sản cố định vô hình vào kế toán thì trong cơ sở thông tin có đưa ra các thông tin cần thiết để phản ánh tài sản cố định vô hình trên các tài khoản kế toán và tính khấu hao sau này trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.  

Khấu hao tài sản cố định vô hình được tính tự động vào cuối mỗi tháng bằng các thao tác đóng tháng hàng kỳ.