"1С:ARM" cho phép lập bảng cân đối kế toán (kế toán quản trị) có các thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp vào thời điểm nhất định, cấu trúc tài sản, nợ phải trả, trạng thái vốn chủ sở hữu. 

Bảng cân đối kế toán (quản trị) đặc trưng cho cấu trúc và sự thay đổi tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp.

Để nhận được bảng cân đối của kế toán quản trị, lãnh đạo và nhân viên không cần phải có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán quản trị.

Bảng cân đối kế toán quản trị được lập trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán. Khi kết chuyển chứng từ gốc, các bản ghi theo tài khoản trong hệ thống kế toán (các bút toán) được tạo ra tự động.

Đối với các giao dịch không thường xuyên, chỉ xảy ra một lần và/hoặc không liên quan đến hoạt động chính (ví dụ, góp vốn), các bản ghi kết chuyển theo các tài khoản kế toán quản trị được lập bằng chứng từ chuyên dụng trong chương trình "Giao dịch thủ công".

Trên cơ sở dữ liệu kế toán quản trị sẽ lập ra các báo cáo như: "Bảng cân đối tài khoản", "Bảng cân đối kế toán (quản trị)".