"1С:ARM" cho phép tổ chức kế toán, kiểm soát và phân tích công nợ với khách hàng, nhà cung cấp... một cách thuận tiện. Việc hạch toán được tiến hành theo từng đối tác, hợp đồng, đơn hàng, chứng từ. Khi ghi nhận thanh toán, chương trình cho phép "gắn" khoản thanh toán với một chứng từ cụ thể (hoặc nhiều chứng từ).

Quản lý công nợ phải thu và phải trả

Để phân tích trạng thái hạch toán công nợ, có thể dùng một loạt các báo cáo.

Tính năng phân loại công nợ theo thời hạn phát sinh giúp người lãnh đạo biết những khách hàng nào có công nợ "mới", nghĩa là, cần áp dụng các biện pháp tích cực hơn để loại trừ công nợ, sao cho công nợ mới không chuyển thành công nợ "cũ". 

Để thuận tiện cho người sử dụng, thông tin về công nợ phải thu và phải trả quá hạn có thể được phản ánh dưới dạng biểu đồ và đồ thị, đồng thời có thể hiển thị trên bàn làm việc, ví dụ: thông tin trong thành phần bộ báo cáo chuyên dụng "Màn hình lãnh đạo".