Trong chương trình "1С:ARM" có tiến hành ghi nhận các hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

Trong chứng từ “Đơn hàng trọn gói” có hiển thị danh sách các 
dịch vụ, số tiền, thời hạn thực hiện và trạng thái đơn hàng.

Người lãnh đạo và quản lý có thể nhận được ngay thông tin về trạng thái đơn hàng của khách: đã thực hiện hoặc hiện tại đang trong quá trình thực hiện, có vi phạm thời hạn thực hiện không... 

   Báo cáo về các đơn hàng với trạng thái "Đang làm việc" 

được sắp xếp theo thời hạn thực hiện.

Trên cơ sở đơn hàng của khách, trong chương trình có thể tiến hành lập kế hoạch lịch biểu cung cấp dịch vụ, lập kế hoạch làm việc cho nhân viên, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp. Ví dụ, đặt xe để giao hàng...

Dịch vụ dự tính được phản ánh trong "Bảng kế hoạch" 

để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện đơn hàng.

   Dịch vụ dự tính được phản ánh trong "Bảng kế hoạch" 

để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện đơn hàng. 

Nguồn lực dự tính được phản ánh trong "Bảng kế hoạch sử dụng nguồn lực" để ban lãnh đạo kiểm soát việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp.

Công việc dự tính được phản ánh trong "Lịch nhân viên"  để ban lãnh đạo kiểm soát việc sử dụng nhân lực.

Thời gian thực tế mà nhân viên sử dụng để cung cấp dịch vụ, được hiển thị trong các chứng từ kế toán thời gian làm việc. Sau đó các thông tin này có thể được sử dụng để tính lương.

Dựa vào kết quả cung cấp dịch vụ, sẽ lập ra "Biên bản cung cấp dịch vụ" và các chứng từ cần thiết khác.