Trong chương trình "1С:ARM" có tiến hành ghi nhận các hoạt động liên quan đến việc thực hiện đơn hàng trọn gói (dự án). 

Người lãnh đạo và người quản lý có thể nhận được ngay các thông tin về trạng thái đơn hàng của khách: đã được thực hiện chưa hay đang trong quá trình thực hiện, đơn hàng có vi phạm thời hạn thực hiện hay không...

Trên cơ sở đơn hàng của khách, trong chương trình có thể tiến hành lập kế hoạch lịch biểu thực hiện công việc, lập kế hoạch công việc cho nhân viên, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp. Ví dụ, đặt xe để vận chuyển...

 

Công việc dự tính được hiển thị trong "Bảng kế hoạch" 

để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện các đơn hàng.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Công việc dự kiến được thực hiện trong "Bảng kế hoạch (biểu đồ)" 

để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện các đơn hàng.

  Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Nguồn lực dự kiến được hiển thị trong "Bảng kế hoạch" 

để  ban lãnh đạo kiểm soát được việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp.

Thời gian thực tế mà người lao động sử dụng để thực hiện công việc được hiển thị trong các chứng từ kế toán thời gian làm việc. Sau đó những thông tin này có thể được sử dụng để tính lương.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Lịch biểu thực hiện công việc

Theo kết quả thực hiện công việc, sẽ lập "Biên bản bàn giao công việc" và các chứng từ khác.