Am hiểu khách hàng của mình, lịch sử liên hệ với khách hàng, trách nhiệm thực hiện lời hứa và chất lượng phục vụ cao – đó là nền tảng để giữ khách hàng hiện có và thu hút các khách hàng mới. 

Làm việc với khách hàng: rõ ràng, trách nhiệm, thông tin phản hồi nhanh

Trong chương trình "1С:ARM" có phân hệ CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ khách hàng).

"1С:ARM" cho phép quản lý lịch sử giao tiếp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng như: ghi nhận cuộc gọi, E-mail, cuộc gặp, đàm phán, đơn hàng, cam kết, mong muốn...

 

"Thẻ khách hàng” có đầy đủ thông tin về 
người liên hệ, hợp đồng, mong muốn...

Trong chương trình có thể lập kế hoạch liên hệ với khách hàng, ví dụ, cần gửi đề xuất thương mại, ấn định cuộc gặp, gọi lại vào thời gian nhất định. "1С:ARM" giúp không quên lời hứa với khách hàng: dữ liệu này được đưa vào "Lịch nhân viên" của nhân viên chịu trách nhiệm.

 

Lịch biểu làm việc của người quản lý bán hàng.

Cách tổ chức công việc như vậy cho phép:

  • đảm bảo giao tiếp thường xuyên với khách hàng, giảm thiểu rủi ro mất khách hàng;

  • đảm bảo công việc theo kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao tính trung thành của khách hàng, mở rộng cơ sở khách hàng...;

  • trong trường hợp tranh chấp hoặc khi không có người quản lý chịu trách nhiệm thì có thể nhận được ngay lịch sử giao tiếp và thông tin về trách nhiệm với khách hàng. 

Phân tích cơ sở khách hàng: tiếp cận đến từng khách hàng và từng nhóm khách hàng 

Các tính năng của "1С:ARM" cho phép mở rộng tùy ý cấu trúc dữ liệu: để thu thập thông tin về thành phần và chất lượng cơ sở khách hàng của mình. Ví dụ, có thể thêm tính trực thuộc của khách hàng vào kiểu đã chọn, mức độ quan trọng, khu vực, dạng hoạt động, quy mô doanh nghiệp... Để thêm những đặc tính mới mà không cần phải lập trình - nhiệm vụ này có thể thực thi ở chế độ người sử dụng của chương trình.

"1С:ARM" cho phép lập một loạt các báo cáo theo các phương diện khác nhau: theo giao tiếp, đơn hàng, phân nhóm khách hàng...

 

Báo cáo bán hàng theo từng khách hàng (theo khối lượng bán hàng).