"1С:ARM" đảm bảo tiến hành kế toán sản xuất, cho phép lập kế hoạch sản xuất, tính giá thành thực tế của thành phẩm và bán thành phẩm. Những tính năng này giúp quản lý hiệu quả sản xuất và chi phí trong các doanh nghiệp. 

Chương trình có hỗ trợ lập kế hoạch và tiến hành kế toán đối với sản xuất theo đơn hàng và sê-ri.

Trong danh sách chứng từ "Lệnh sản xuất" có hiển thị trạng thái thực hiện đơn hàng, trạng thái thanh toán đơn hàng.

Trên cơ sở đơn hàng sẽ lập ra kế hoạch sản xuất theo khối lượng, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu và dự phòng khi cần thiết.

Để lập kế hoạch sử dụng nhân lực sản xuất, có thể sử dụng công khoán. Khi đóng công khoán, giá trị của công khoán phụ thuộc vào giá thành của sản phẩm.

Giá thành sản phẩm được tính tự động trên cơ sở dữ liệu về ghi giảm vật tư, tiền lương của nhân công sản xuất, các chi phí trực tiếp và gián tiếp khác. Việc ghi giảm vật tư được thực hiện theo phương pháp FIFO và "bình quân gia quyền". Chi phí gián tiếp được đưa vào giá thành theo phương pháp được chọn và cơ sở phân bổ khi đóng sổ cuối kỳ.

"1С:ARM" cho phép hoạch định chi phí trực tiếp và gián tiếp khi lập ngân sách cho doanh nghiệp.