Trong chương trình "1С:ARM" có sẵn tính năng kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình với thời hạn sử dụng lâu dài.

 Chương trình có khả năng tự động tính khấu hao theo các tham số đã đặt đối với từng đối tượng.

Có thể tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng nếu hàng tháng tài sản được ghi giảm cùng một tỷ lệ so với giá trị ban đầu của tài sản đó, hoặc nếu theo cường độ sử dụng tài sản thì số tiền ghi giảm hàng tháng được tính tỷ lệ với nhiều tham số sản lượng (ví dụ, số kilômét đã chạy đối với ô tô).