Trong chương trình "1С:ARM" có tiến hành kế toán thu nhập, chi phí và tính kết quả hoạt động kinh doanh. Việc phân tích các chỉ tiêu này giúp lãnh đạo có thể nghiên cứu chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh và trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thu nhập và chi phí được xác định bằng phương pháp dồn tích (theo giao hàng), cũng có thể áp dụng thêm phương pháp tiền mặt (theo thanh toán).

Kế toán chi tiết thu nhập và chi phí được tiến hành theo từng mảng hoạt động, đơn hàng của khách, dạng thu nhập và chi phí.

Chi phí thương mại và chi phí quản lý mà không thể tính vào cùng một dạng hoạt động cụ thể thì có thể tính như chi phí chung của doanh nghiệp. Có thể có các phương án "hỗn hợp": một phần chi phí được tính vào dạng hoạt động cụ thể, một phần tính vào chi phí chung của doanh nghiệp. Chương trình "1С:ARM" cho phép tính cả những đặc thù như thế của cấu trúc chi phí và tự động phân bổ chi phí theo phương pháp đã chọn và cơ sở phân bổ.

Để phân tích thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, có sử dụng các báo cáo, như "Thu nhập và chi phí", "Kết quả hoạt động kinh doanh", "Lãi và lỗ".

Để phân tích thu nhập và chi phí bằng phương thức tiền mặt, trong chương trình "1С:ARM" có sử dụng báo cáo "Thu nhập và chi phí bằng phương thức tiền mặt".