"1C:ARM" có hỗ trợ lập kế hoạch, tính thời gian làm việc (bảng chấm công) và tính lương theo kế toán quản trị. Ưu điểm quan trọng của chương trình đó là kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và công khoán cho nhân viên.

Lập kế hoạch và kiểm soát công việc của nhân viên 

"1С:ARM" cung cấp cho lãnh đạo khả năng hoạch định sử dụng nhân lực dưới hình thức giao nhiệm vụ cho công việc hoặc công khoán.

Nhiệm vụ cho công việc được hiển thị trong "Lịch nhân viên" của các chuyên gia và

Thông tin về các nhiệm vụ đã thực hiện, thời gian thực hiện được lưu trong chương trình. Có thể sử dụng thông tin này để tính lương, cũng như đánh giá hiệu quả làm việc và tiến hành phân tích so sánh công việc thực tế và lập kế hoạch của nhân viên.

Tính lương. Trả lương theo kết quả làm việc

"1С:ARM" cho phép tự động tính lương hay thay đổi của nhân viên dựa vào kết quả làm việc. Ví dụ, tính toán trong tiền lương của người quản lý khối lượng bán hàng cá nhân...

Tiền lương được tính theo từng dạng tính lương và giữ lại từ lương. Tính lương và giữ lại từ lương có thể được thực hiện theo công thức tùy ý do người sử dụng đặt.

Trong "1С:ARM" chỉ thực hiện tính lương theo kế toán quản trị. Việc tính lương và tính các khoản trích theo lương theo kế toán pháp quy nên thực hiện bằng chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" hoặc “1C:Quản trị nhân sự & Tiền lương”.

Kế toán nhân sự

Kế toán nhân sự bao gồm các chức năng sau: lập chứng từ tiếp nhận vào làm việc, thôi việc, điều chuyển nhân sự, tính thời gian làm việc (bảng chấm công).

Trong chương trình có ghi nhận:

  • thông tin về người lao động;

  • thông tin về điều kiện làm việc;

  • dạng tính lương và giữ lại từ lương;

  • lịch biểu làm việc;

  • biên chế.