Chương trình “1C:ARM” được xây dựng trên nền tảng “1C:DOANH NGHIỆP 8”, có:

  • tính linh động cao,

  • khả năng tùy chỉnh,

  • khả năng mở rộng,

  • hiệu quả,

  • các giải pháp ứng dụng tiện lợi,

  • hỗ trợ các chế độ làm việc khác nhau – có thể cài đặt chương trình trên máy cục bộ hoặc mạng cục bộ của doanh nghiệp, hoặc sử dụng trong chế độ dịch vụ SaaS, hỗ trợ làm việc cả trong chế độ File-Server, và với các CSDL khác - Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

Server “1C:DOANH NGHIỆP 8” có thể chạy trong cả môi trường Microsoft Windows và môi trường Linux, giúp đảm bảo được tính năng chọn cấu trúc làm việc, và tính năng sử dụng phần mềm mở để Server và cơ sở dữ liệu hoạt động.

Vai trò của người sử dụng

Chương trình cho phép nhập danh sách người sử dụng, chỉ ra phương thức đăng nhập, mật khẩu, cũng như chỉ định vai trò cho người sử dụng.

Tùy chỉnh báo cáo

Cơ chế tùy chỉnh và lập báo cáo thuận tiện cho phép thay đổi kỳ hiện thời của báo cáo, lựa chọn các chỉ tiêu hiển thị, mức độ chi tiết hóa, trình tự gom nhóm, biểu mẫu hiển thị thông tin... Có thể lưu tùy chỉnh để sử dụng lần sau. Nếu người sử dụng cần báo cáo mới thì có thể tự tùy chỉnh. 

Làm việc với các tệp

Cơ chế làm việc với các tệp đảm bảo lưu trữ an toàn, tập trung, truy cập nhanh chóng, tìm kiếm và làm việc với các văn bản chính thức và văn bản nội bộ có định dạng bất kỳ: bảng tính, tệp văn bản thuần, hình ảnh, tệp hình và tệp tiếng, tài liệu của hệ thống thiết kế, tài liệu lưu trữ, các bản phụ lục...

Khi lưu lại những thay đổi trong cơ sở thông tin, chương trình sẽ tự động tạo mới phiên bản tệp có chỉ ra tác giả, ngày và thời gian tạo.

Có thể xem danh sách các phiên bản trực tiếp từ thẻ tệp, xóa các phiên bản không cần thiết, thay thế phiên bản hiện hoạt (hiện thời). Đối với các tệp có định dạng thông thường (doc, rtf, html, txt, odt), chương trình có hỗ trợ so sánh các phiên bản. 

Tìm kiếm toàn văn

Chương trình đảm bảo tìm kiếm toàn văn thông tin: không những chỉ trong danh mục, chứng từ và báo cáo của chương trình, mà còn cả trong các tệp đính kèm có định dạng thông thường. Tìm kiếm toàn văn được thực hiện theo toàn bộ dữ liệu: danh mục, chứng từ, tệp... Chương trình hỗ trợ tìm kiếm các từ giống nhau. 

Đánh số phiên bản đối tượng

Chức năng đánh số phiên bản đối tượng được dùng để ghi nhận lịch sử thay đổi danh mục hoặc chứng từ (ai thay đổi, thay đổi khi nào và thay đổi gì). Có thể nhận báo cáo theo các phiên bản của danh mục hoặc chứng từ, cũng như theo phiên bản cụ thể của các đối tượng này.