"1С:ARM" cho phép tiến hành kế toán vật tư:

  • trong nhiều kho bãi (nhiều nơi cất giữ);

  • trong sản xuất, kinh doanh dở dang, tại các điểm bán lẻ;

  • theo từng cấu trúc kho bãi: trên quầy hàng, kệ, ô hàng, giá...

Chương trình có hỗ trợ kế toán phần hành vật tư thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; vật tư được tiếp nhận và chuyển giao để bán ký gửi, nhờ giữ hộ; vật tư được tiếp nhận để gia công.

Giá thành ghi giảm vật tư được tính bằng phương pháp FIFO và "bình quân gia quyền".

Tất cả các giao dịch kho bãi được ghi nhận bằng chứng từ tương ứng: hóa đơn nhập hàng, hóa đơn điều chuyển vật tư, hóa đơn xuất hàng, chứng từ kiểm kê, phiếu kho... Có thể lập giao dịch kế toán vật tư theo các đơn vị tính khác nhau (gói, hộp...).

Trong "1С:ARM" có hỗ trợ khả năng chia tách các giao dịch kho bãi và tài chính (được gọi là "kho xuất nhập theo lệnh"). Điều này cho phép phản ánh vào kế toán các tình huống thường gặp trong thực tế kinh doanh tại Việt Nam, ví dụ:

  • Hàng hóa được tiếp nhận vào kho trước khi nhận hóa đơn. Trong trường hợp này, việc tiếp nhận thực tế vào kho được ghi nhận bằng phiếu nhập kho, còn hóa đơn nhập hàng được lập muộn hơn trên cơ sở phiếu nhập kho, khi hóa đơn về đến doanh nghiệp. 

  • Hóa đơn xuất hàng được lập trước khi người mua nhận hàng từ kho. Ví dụ, hóa đơn được lập tại văn phòng, còn hàng hóa sẽ được nhận từ kho nằm ở chỗ khác. Trong trường hợp này, trên cơ sở hóa đơn, thủ kho có thể lập phiếu xuất kho để phản ánh việc xuất hàng thực tế từ kho.