Trong chương trình thực thi tính năng quản lý đại diện thương mại: gắn kết đại lý với khách hàng, đặt lịch biểu ghé thăm, lập kế họach đi thăm khách hàng, lập các nhiệm vụ chi tiết thu thập đơn hàng và giải quyết các vấn đề khác.

Theo kết quả xử lý các nhiệm vụ trong cơ sở thông tin, có thể tự động tạo đơn hàng của khách. Ngoài ra còn ghi nhận thông tin về chi phí của đại diện thương mại (báo cáo hoàn ứng) và thông tin bổ sung về khách hàng.

Ngoài ra trong chương trình còn có tính năng làm việc độc lập với các đại diện thương mại mà không cần lập nhiệm vụ từ trước. Có nghĩa  là, thông tin về hàng hóa và khách hàng của doanh nghiệp thương mại được chuyển cho đại lý bán hàng. Sau khi làm việc với khách hàng, đại lý xác định đơn hàng đã lập, ghi rõ thông tin về khách hàng hoặc nhập dữ liệu về khách hàng mới, ghi nhận số liệu chi phí. 

Việc phân tích hoạt động của đại lý được thực hiện bằng các báo cáo khác nhau, mà nhờ đó có thể so sánh hoạt động của các đại lý theo hiệu quả làm việc của họ, cũng như tiến hành phân tích hoạt động dự tính và thực tế của đại lý.

Dựa trên cơ sở "Cấu phần mở rộng cho các máy tính bỏ túi" có thực thi ứng dụng tự động công việc của đại lý trên máy tính bỏ túi. Ứng dụng thực hiện trao đổi dữ liệu với cơ sở thông tin của cấu hình "Quản lý thương mại" và cho phép xem các nhiệm vụ nhận được trên máy tính con, đánh dấu nhiệm vụ được xử lý, xem số dư hàng hóa, tiếp nhận đơn hàng của khách, điền báo cáo tạm ứng.

Chỉ có thể trao đổi với máy tính con trong trường hợp có sử dụng cấu phần trao đổi dữ liệu mới (không sử dụng Server của các ứng dụng cơ động).