Trong chương trình thực thi tính năng giấy đề nghị thanh toán, hỗ trợ các giai đoạn lập và phê duyệt giấy đề nghị, kiểm soát việc thanh toán theo giấy đề nghị. Căn cứ vào giấy đề nghị, cũng như lịch trình thanh toán theo đơn hàng của khách và đơn hàng đặt nhà cung cấp, hệ thống sẽ lập ra lịch biểu thanh toán, nhờ đó bạn có thể dự tính chi tiết về biến động và số dư tiền mặt, phân bổ ủy nhiệm chi, phát hiện chênh lệch về tiền và sử dụng các biện pháp khắc phục các chênh lệch đó.

Trong kế toán tiền gửi có tách rời việc ghi nhận thông tin về ủy nhiệm chi và ủy nhiệm thu (theo chứng từ thanh toán gốc) và việc ghi nhận bản sao kê (được thực hiện bằng từng chứng từ riêng biệt). Điều này cho phép nâng cao tính linh động của kế toán (cụ thể là động khi hạch toán), khi đó tránh sai lệch trong kế toán tiền gửi ngân hàng, cho phép đơn giản hóa xử lý việc ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và bản sao kê, đồng thời cho phép kiểm soát đầy đủ vốn bằng tiền trong quá trình thu, chi hoặc chuyển tiền.

Trong chương trình có thực thi hạch toán với ngân hàng theo các giao dịch thẻ thanh toán. Ngoài việc ghi nhận giao dịch thanh toán và trả lại theo thẻ thanh toán, bổ sung giai đoạn ghi nhận báo cáo từ ngân hàng theo ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, ghi giảm các khoản trả lại, giữ lại khoản ký gửi, điều đó cho phép theo dõi giao dịch này từ khi thực hiện thanh toán đến khi tiền vào tài khoản ngân hàng.