Trong chương trình thực thi sơ đồ kế toán kho theo hai pha. Sơ đồ này có thể được sử dụng đối với giao dịch giao hàng và tiếp nhận một cách độc lập. Kế toán kho theo hai pha được ghi chép cẩn thận dựa trên chứng từ – lệnh, đơn hàng hoặc phiếu xuất kho được coi là chứng từ. Trong chương trình có tiến hành kế toán các lệnh đã nhập, nhưng chưa được thực hiện; công nghệ làm việc của kho có thể được xây dựng hoàn toàn "theo các lệnh điện tử".     

Trong chương trình thực thi lưu địa chỉ hàng hóa, có nghĩa là tiến hành lưu kho hàng hóa theo từng "nơi cất giữ" (đơn vị, kệ, giá) và gói hàng. Hệ thống cho phép quản lý việc sắp xếp hàng hóa theo từng nơi cất giữ khi tiếp nhận hàng, quản lý việc đóng gói (lắp ghép) từ nơi cất giữ hàng khi giao nhận, cũng như quản lý việc điều chuyển và bốc dỡ gói hàng. Thuật toán được đưa vào hệ thống, tự động chọn nơi cất giữ tối ưu khi sắp xếp và đóng gói hàng hóa, theo dõi việc không xảy ra xung đột khi cường độ giao dịch liên quan đến kho lớn. 

Lưu địa chỉ của hàng hóa có thể được sử dụng theo tùy chọn. Ngoài việc lưu như vậy trong chương trình có hỗ trợ gắn kèm danh mục kho cất giữ hàng hóa.

Vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể kiểm soát quá trình đóng bộ hàng hóa tại kho phù hợp với các lệnh "điện tử" đưa ra hoặc quá trình bố trí hàng hóa tiếp nhận.  

Trong chương trình có thực thi quá trình kiểm kê hàng hóa nhiều bước, bao gồm lập quyết định kiểm kê, lệnh kiểm soát lại số dư tại các kho, phản ánh hàng hóa thừa, thiếu vào kế toán doanh nghiệp và kế toán tài chính.   

Đáng nói tới là trong chương trình phát triển cơ chế dự trữ hàng hóa. Hệ thống cho phép lập kế họach giao hàng từ kho (theo các đơn hàng xuất) có tính đến việc tiếp nhận hàng hóa vào kho sau này (theo các đơn hàng nhập), đồng thời kiểm soát các đơn hàng, để dựa vào biểu đồ số dư hàng hóa kết quả nhận được không nằm trong khoảng âm.

Khi lập đơn hàng của khách, người quản lý bán hàng chỉ ra ngày muốn giao hàng, hệ thống kiểm soát việc sẵn có hàng hóa vào ngày đó và nếu thiếu hàng thì đề xuất ngày giao hàng gần nhất có thể. Khác với phiên bản 10.3 trước đây, không cần phân chia "chặt chẽ" đơn hàng mua và đơn hàng bán. Việc so sánh được thực hiện chỉ theo ngày dự tính nhận hàng và giao hàng, nhờ đó đơn giản đáng kể công việc của người sử dụng. Hỗ trợ quản lý trượt thủ công, cũng như quản lý trượt tự động có giới hạn, mà trước giới hạn này thực hiện kiểm soát lịch biểu số dư hàng hóa. Để kiểm soát ngày cung cấp hàng hóa, có sử dụng "Lịch biểu hàng hóa", từ đó có thể được lập vào ngày bất kỳ, trong đó có thể dự báo số liệu hàng giao và hàng nhận vào ngày trong tương lai. 

Điều quan trọng cần lưu ý là việc kiểm soát lịch biểu được thực hiện khi nhập nghiệp vụ đơn hàng của khách, cũng như khi soạn và kết chuyển "hồi tố", nhờ đó loại bỏ khả năng sai sót trong những tình huống này.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát có thể bị ngắt hoàn toàn hoặc được thực hiện lại theo chế độ, khi mà việc giao hàng được đảm bảo chỉ từ hàng hóa dư (không tính đến dự tính nhập hàng). 

Giải pháp cho phép tự động tính nhu cầu dự trữ hàng và nhập đơn mua hàng (từ nhà cung cấp hoặc từ kho khác). Việc tính toán nhu cầu dự trữ đó được thực hiện dựa vào dự tính đối với hàng hóa có giới hạn vận chuyển và giới hạn hàng hóa (phương pháp bổ sung dự trữ hàng hóa tại kho). 

Trong chương trình hỗ trợ nhiều chiến lược bổ sung dự trữ hàng: lập kế họach theo lịch – khối lượng dựa vào dự đoán nhu cầu, "đơn hàng theo điểm bán có đặt hàng bổ sung" (có khối lượng xác định hoặc có khoảng thời gian giao hàng thường xuyên), "đơn hàng nối tiếp đơn hàng". Chiến lược khác nhau nhằm bổ sung hàng hóa có thể được xác định riêng biệt cho mỗi mặt hàng tại mỗi kho. Chiến lược bổ sung hàng tồn kho có thể được tính toán một cách tự động dựa vào bảng phân loại hàng tồn kho  ABC/XYZ. Ngoài ra trong chương trình có khả năng thay đổi thủ công chiến lược quản lý hàng tồn kho.

Ví dụ. Tương ứng với bảng phân loại hàng tồn kho ABC/XYZ đã tạo ra, hàng trong nhóm A.X là hàng hóa bán ra đều đặn, bán chạy, có nghĩa là mang lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp thương mại). Đối với hàng hóa như vậy thiết lập phương pháp "Lập kế họach theo lịch biểu – khối lượng". Phương pháp "Đơn hàng nối tiếp đơn hàng" được thiết lập cho hàng hóa thuộc nhóm A.Z. Tại kho không lưu kho các hàng hóa như vậy, hàng hóa đặt nhà cung cấp chỉ khi khách hàng có nhu cầu mua (lập đơn hàng của khách).

Một bức tranh hoàn thiện về phương pháp cần bổ sung hàng dự trữ tại kho được hiển thị trong bộ xử lý Quản lý hàng tồn kho.

Đối với hàng hóa, phụ thuộc vào phương pháp quản lý dự trữ hàng đã chọn, có thể chỉ ra dữ liệu giúp hạch toán đúng số lượng hàng hóa cần đảm bảo. Ví dụ, trong trường hợp lập kế họach theo lịch biểu khối lượng, tham số được chỉ ra là thông tin về số lượng hàng hóa, mà dự tính giao theo đơn hàng hoặc cần nhận từ nhà cung cấp hoặc từ kho khác, cũng như thông tin về hàng tồn định mức, hàng tồn tối thiểu và nhu cầu dự tính. Khi hạch toán số lượng nhu cầu lựa chọn chỉ tiêu tối đa trong số các chỉ tiêu đã định.

Tương ứng với dữ liệu được trình bày trong bộ xử lý, chương trình tự động tạo đề xuất mua hàng của nhà cung cấp hoặc đề xuất điều chuyển hàng hóa từ kho khác. Dựa trên cơ sở những đề xuất này, có thể tự động lập đơn hàng, lệnh điều chuyển và lệnh đóng bộ (lắp rắp) hàng hóa.