Trong cơ chế giá, đã có thêm thuật toán tính giá dưới dạng truy vấn tùy ý đến cơ sở thông tin (ví dụ, "nhận được giá mua trung bình trong tháng trước…") và dưới dạng công thức tùy ý ("Giá_bán_lẻ = Giá_bán_buôn x 1.2"). Khả năng tính giá dựa trên dữ liệu của cơ sở thông tin và việc ghi nhận dữ liệu về đơn giá của đối thủ cạnh tranh, điều này cho phép theo dõi dữ liệu về đơn giá cao nhất tại thị trường và giá mua thấp nhất có thể. Về sau những dữ liệu này được sử dụng để kiểm soát giá bán và giá mua khi lập chứng từ bán hàng hoặc mua hàng.

Công thức tính giá có thể được chi tiết hóa đến đơn giá cho nhóm hàng. Đối với mỗi đơn giá cho nhóm hàng, có thể đưa ra công thức riêng để tính. Khi tạo công thức tính có thể sử dụng bộ dựng cấu hình công thức. 

Khi đặt giá, chương trình cho biết: đơn giá nào là đơn giá phụ thuộc và đơn giá nào ảnh hưởng đến đơn giá khác.

Như vâỵ, người sử dụng biết trước xem họ cần thay đổi đơn giá nào sau khi thay đổi giá gốc. Việc tính giá phụ thuộc vào việc thực hiện ở chế độ tự động sau khi thay đổi giá gốc. Ngoài ra trong chương trình có các công cụ bổ sung điền và tính giá. 

Trong chương trình có thực thi cơ chế tính chiết khấu (phụ thu) tự động cho phép tùy chỉnh dạng chiết khấu khi đáp ứng các điều kiện khác, cũng như các quy tắc áp dụng đồng thời nhiều loại chiết khấu. Chiết khấu có thể được quy định cho ngành hàng cụ thể bằng biểu thức phần trăm cũng như biểu thức số tiền. Phần trăm và số tiền chiết khấu có thể được tính theo nhóm đơn giá. 

Chiết khấu có thể được xác định trong phạm vi tiến hành các chương trình Marketing. 

Chiết khấu có thể được xác định cho khách hàng cụ thể hay cho nhóm khách hàng (phân nhóm đối tác) trong khuôn khổ hợp đồng thương mại đã lập với họ. Khái niệm hợp đồng thương mại với khách hàng bao gồm giá, điều kiện thanh toán và điều kiện bán hàng khác. Hệ thống tự động kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện và phong tỏa thao tác người sử dụng vi phạm. Hợp đồng có thể là hợp đồng riêng lẻ, cũng như hợp đồng mẫu mô tả các điều kiện bán hàng giống nhau cho mỗi phân nhóm đối tác. Hợp đồng thương mại là sự phát triển khái niệm “hợp đồng” được sử dụng trong phiên bản trước của cấu hình. 

Cơ chế phân nhóm cho phép xác định nhóm khách hàng ổn định (ví dụ: "đại lý", "nhà phân phối", "phải thu khó đòi"). Cụ thể, các nhóm được sử dụng để hạn chế hiệu lực các hợp đồng thương mại (sau này dự tính mở rộng sử dụng phân nhóm khách hàng như bộ lọc phân tích). Trong chương trình có hỗ trợ phương pháp lập phân nhóm một cách tự động hoặc thủ công (theo yêu cầu bất kỳ). 

Ví dụ, khi lập phân nhóm khách hàng có thể tiến hành phân tích dữ liệu bán hàng của họ trong kỳ trước và dựa vào kết quả phân tích này thay đổi phân nhóm có khách hàng đó. Khi thay đổi phân nhóm cho khách hàng, chương trình sẽ tự động thay đổi điều kiện bán hàng phù hợp với hợp đồng mẫu mà vẫn còn có hiệu lực với phân nhóm đối tác (khách hàng) này. Việc chuyển khách hàng từ phân nhóm này sang phân nhóm có thể được thực hiện tự động bằng nhiệm vụ thường kỳ hoặc theo lịch biểu thực hiện nhiệm vụ do người sử dụng tùy chỉnh.

Bằng cách tương tự, chúng ta thực hiện đối với cả ngành hàng.

Trong hệ thống thực hiện ghi nhận nguồn phát sinh lợi nhuận của khách hàng (đối với khách hàng mới, cũng như đối với các hợp đồng thứ hai) và phân tích nguồn phát sinh đó. Điều đó cho phép tối ưu hóa ảnh hưởng của phương pháp quảng cáo đến các khách hàng tiềm năng.