Trong chương trình có khả năng ghi nhận giá của nhà cung cấp (bảng giá của nhà cung cấp). Khi ghi nhận giá của nhà cung cấp có thể xác định các điều kiện bán khác nhau (khối lượng giao tối thiểu và thời hạn giao hàng). 

Để so sánh điều kiện do các nhà cung cấp khác nhau đưa ra và chọn nhà cung cấp tốt nhất có thể sử dụng báo cáo "Điều kiện thỏa thuận mua hàng". 

Việc thanh toán cho nhà cung cấp có thể được thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với các giai đoạn thanh toán đã chỉ ra trong đơn hàng đặt nhà cung cấp.

Trong danh sách đơn hàng đặt nhà cung cấp, có thể đặt phễu lọc đưa ra các thông tin phù hợp với từng trạng thái.

Bằng báo cáo "Phân tích công nợ với nhà cung cấp" có thể kiểm soát trạng thái công nợ với nhà cung cấp theo từng khoảng thời gian của công nợ.