Trong chương trình hỗ trợ sơ đồ làm việc, khi đó hàng hóa được mua vào một doanh nghiệp của công ty, và bán ra từ các doanh nghiệp khác ("công ty liên kết").

Khi đó, tương ứng với các nguyên tắc đưa ra, trong chương trình tự động chọn doanh nghiệp – chủ sở hữu hàng hóa được bán, lập chứng từ bán lại hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong cùng một công ty.

Kế toán giá thành trong chương trình được thực hiện theo từng doanh nghiệp, nhờ đó cho phép nâng cao tính so sánh với kế toán doanh nghiệp.

Tính toán kết quả hoạt động kinh doanh (lãi, lỗ) được thực hiện theo từng mảng hoạt động của doanh nghiệp. Thành phần của mảng hoạt động có thể được xác định rất linh hoạt, ví dụ, mảng hoạt động có thể tương ứng với các điểm bán hàng (đối với doanh nghiệp bán lẻ), với mặt hàng (đối với sản phẩm đóng gói), với dự án... 

Trong chương trình hỗ trợ việc mô tả các quy tắc phân bổ bất kỳ đối với giá thành và doanh thu từ hoạt động bán hàng dựa vào việc phân tích bán hàng.

Điều này cho phép phân tích chi tiết hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và phát triển kinh doanh, đồng thời tối ưu hóa thành phần định hướng phát triển trong hoạt động kinh doanh. 

Việc ghi nhận và tính toán chi phí khác được thực hiện theo từng dạng chi phí và đối tượng phân tích bổ sung mà được xác định bởi dạng chi phí. Việc tùy chỉnh đối tượng bổ sung có thể được thực hiện theo chế độ 1C:DOANH NGHIỆP. Ví dụ, chi phí bổ sung mua hàng hoặc bán hàng có thể được tính vào đơn hàng tương ứng, chi phí lưu kho – tính vào kho… Điều này, một mặt cho phép phân tích chi tiết cấu trúc chi phí, mặt khác, cho phép so sánh chi phí với doanh thu theo các đối tượng phân tích.

Chi phí khác khi phân bổ có thể được tính vào giá thành hàng tồn kho hoặc theo các nguyên tắc đã tùy chỉnh, mà chi phí này được ghi giảm trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Kế toán thu nhập khác được thực hiện tương tự như kế toán chi phí khác.