Lợi ích khi sử dụng

Liệt kê các lợi ích khi sử dụng 1C:Quản lý văn bản (ECM)

 

 

Các tính năng chính của phần mềm quản lý văn bản

 

Quản lý văn bản (DM)

 

 

 

 

 

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Tự động hóa các quy trình luân chuyển văn bản: ủy nhiệm, thống nhất, đăng ký văn bản, thực hiện nhiệm vụ...

 

Ghi nhận thời gian làm việc

 

 

 

 

Internet và E-Mail (EM) 

 

Tùy chỉnh cá nhân

 

Sử dụng phiên bản mới nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

 

 

 

Tích hợp với các cấu hình và ứng dụng

thuộc hệ thống khác

 

Quy định, tiêu chuẩn (ISO), tài liệu phương pháp

 

Mua ở đâu

Chính sách bảo mật ứng dụng di động 1C: Quản lý văn bản

Ứng dụng 1C: Quản lý văn bản phiên bản 2.0 và 2.1 (sau đây là ứng dụng di động) là một ứng dụng di động để làm việc với hệ thống quản lý tài liệu điện tử 1C: Document Management CORP.(Sau đây gọi tắt là ECM).