Trong chương trình tiến hành theo dõi tình hình sử dụng thời gian làm việc của nhân viên dựa trên báo cáo hàng ngày về công việc đã làm. Dữ liệu báo cáo được trình bày theo từng dạng công việc. Danh sách dạng công việc do người chịu trách nhiệm về thông tin tra cứu thực hiện dựa trên tính toán và phân tích chi phí thời gian làm việc. 

Báo cáo hàng ngày do chính nhân viên điền có sử dụng tính năng điền tự động các bản ghi.

Dựa trên báo cáo hàng ngày có thể lập các báo cáo khác nhau về chi phí thời gian của nhân viên theo từng dạng công việc, bộ phận hoặc kỳ. 

Dữ liệu kế toán và kiểm tra thời gian làm việc cho phép:

Giám đốc – đánh giá công việc nào mất nhiều thời gian và chi phí. Ví dụ, sau khi biết rằng, họp hành làm mất 50% thời gian làm của nhân viên và bằng cách so sánh chi phí thời gian với quỹ lương trong các chương trình "1С:Quản trị Nhân sự & Tiền lương 8" có thể đánh giá chi phí tiền tương ứng.

Người lãnh đạo trực tiếp – đánh giá mức tải của nhân viên, ví dụ:

  • Nguyễn Văn A mất quá nửa thời gian để xử lý E-mail.
  • Hoàng Thị B mất cả tuần để nghiên cứu "công việc khả quan".

Báo cáo

Để phân tích công việc của doanh nghiệp trong chương trình có khả năng lập số lượng lớn báo cáo đa dạng, trong đó: 

  • trình bày thông tin tổng quát cho lãnh đạo;

  • phân tích dữ liệu;

  • kiểm soát kịp thời;

  • in các văn bản chính thức.

Phần lớn báo cáo được trình bày theo nhiều phương án. Dưới đây sẽ đưa ra một số ví dụ các báo cáo đã lập.

Báo cáo Nhật ký chuyển giao (Văn bản đang ở chỗ nhân viên công ty, hay đối tác đang giữ).

Báo cáo Tổng hợp theo dạng văn bản.

Báo cáo Văn bản trong hồ sơ (quyển).

  

Báo cáo thống kê về khối lượng luân chuyển văn bản.

 

Báo cáo về quy trình nghiệp vụ (phương án Thông kế theo dạng). 

Báo cáo nhiệm vụ (phương án Nhiệm vụ trực thuộc quá hạn) 

Báo cáo về kỷ luật thực hiện