Trong chương trình có tự động hóa công việc với các tệp thông thường phát sinh về các thủ tục làm việc trong quá trình hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, ví dụ, tài liệu dự án, bản thảo, kết quả thảo luận... Ngoài các văn bản chính thức, chương trình "1C:Quản lý văn bản" cho phép làm việc với các tệp có kiểu bất kỳ:

 • tài liệu văn phòng,

 • hình ảnh,

 • văn bản,

 • tệp hình và tiếng,

 • lưu trữ,

 • tài liệu của hệ thống thiết kế...

Để làm việc với các tệp có kiểu khác nhau, có sử dụng ứng dụng đã cài đặt trong máy tính của người sử dụng và các ứng dụng liên kết với kiểu tệp tương ứng.

Tất cả các tệp được lưu trong cơ sở thông tin hay trong các tập trên đĩa và được sao chép vào máy tính cục bộ để xem hoặc soạn theo yêu cầu của người sử dụng.
Trong cơ sở thông tin, để lưu tệp có xem xét cấu trúc thư mục. Các tệp được phân chia theo thư mục. Có thể hạn chế việc truy cập của nhân viên đối với thư mục bằng cách đặt quyền truy cập.

Có thể sử dụng các cách khác nhau để xây dựng cấu trúc thư mục:

 • phù hợp với cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp (ví dụ, Quản trị, Kế toán, Dịch vụ khách hàng);

 • theo chủ đề của tệp (ví dụ, Kế hoạch, Tính toán, Nghiên cứu, Tài liệu quảng cáo, Tài liệu dự án, ...);

 • theo mức độ truy cập (ví dụ, Chung, Riêng).

Có thể kết nhập tệp vào cơ sở thông tin bằng nhiều cách:

 • di chuyển tệp và thư mục bằng chuột (Drag&Drop),

 • kết nhập thư mục,

 • kết nhập tệp,

 • tạo tệp mới trên cơ sở tệp khác đã sắp đặt trong cơ sở thông tin, 

 • tạo tệp mới bằng cách scan văn bản giấy.

"1C:Quản lý văn bản 8" cho phép tạo các tệp mới bằng khuôn mẫu có sẵn từ trước. Thư mục và tệp được tạo bên ngoài chương trình có thể được chuyển toàn bộ vào cơ sở thông tin "1C:Quản lý văn bản 8".

Đối với các tệp đã lưu trong cơ sở thông tin, có thể có các thao tác sau:

 • Xem,

 • Soạn,

 • Kết thúc soạn có lưu tệp đã thay đổi trong cơ sở thông tin và bỏ dấu hiệu bị chiếm,

 • Chiếm giữ cùng với việc mở tệp hoặc không mở tệp,

 • Mở thư mục tệp – mở thư mục trong máy tính cục bộ có lưu trong đó tệp của cơ sở thông tin đã mở ra để xem hoặc soạn,

 • Hủy bỏ soạn – hủy bỏ dấu hiệu bị chiếm khỏi tệp mà không lưu lại các thay đổi,

 • Lưu các thay đổi – lưu các thay đổi mà không hủy bỏ dấu hiệu bị chiếm khỏi tệp,

 • Lưu như – lưu tệp trong thư mục đã chỉ ra trong máy tính cục bộ hoặc thiết bị cầm tay.

 • Cập nhật từ tệp trên đĩa – cập nhật tệp của cơ sở thông tin từ tệp trên máy tính cục bộ hoặc thiết bị cầm tay.

Mỗi tệp trong chương trình có tự động đưa vào thẻ đăng ký, đảm bảo tìm kiếm nhanh tệp đó. Ngoài ra, trong chương trình có xem xét việc tìm kiếm toàn văn không chỉ theo tất cả các trường của thẻ đăng ký, mà còn theo nội dung của tệp với định dạng thông dụng.

Việc tìm kiếm toàn văn được thực hiện theo tất cả các dữ liệu (văn bản, tệp, nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ, báo cáo hàng ngày, ...). Trong chương trình có hỗ trợ tìm kiếm các từ giống nhau.