Các tiêu chuẩn (ISO), quy định và các tài liệu phương pháp mà được đáp ứng trong "1C:Quản lý văn bản (ECM)" hoặc đã được tính tới trong quá trình xây dựng, phát triển giải pháp: 

  • Tiêu chuẩn Thông tin và tư liệu, quản lý hồ sơ: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7420:2004 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 46 Thông tin và tư liệu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tương ứng với ISO 15489-1:2001 Information and documentation. Records management. General.

  • "Quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ hiện hành" do Bộ nội vụ - Cục văn thư và lưu trữ nhà nước Việt Nam phát hành năm 2012.

  • Tiêu chuẩn Định dạng tài liệu mở cho các ứng dụng văn phòng ODF: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 được quy định tại Quyết định số 1761/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Tương ứng với ISO/IEC 26300:2006 Information technology – Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0.

  • Tiêu chuẩn Cú pháp thông điệp mật mã cho ký và mã hóa: RFC 2315-PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5.

  • Tiêu chuẩn Đặc tả kỹ thuật thông điệp S/MIME phiên bản 2: RFC 2311 S/MIME Version 2 Message Specification

  • ISO 15420-2001 – Nhận dạng tự động. Mã vạch. Đặc điểm kỹ thuật về mã vạch EAN/UPC.