Bàn làm việc của người sử dụng

Đối với mỗi người sử dụng, trong chương trình có thể tùy chỉnh bàn làm việc riêng, mà đảm bảo truy cập nhanh đến toàn bộ văn bản, danh sách và báo cáo cần thiết… Dưới đây có đưa ra các ví dụ tùy chỉnh bàn làm việc được sử dụng cho các nhân viên đang thực hiện vai trò được quy định. Các tính năng truy cập dữ liệu của nhân viên bị giới hạn bằng các quyền đã quy định cho vai trò của họ.

Bàn làm việc của nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính của doanh nghiệp làm việc với danh sách nhiệm vụ của mình, tiến hành liên lạc, soạn văn bản. Trên bàn làm việc có thanh lệnh "Ưa thích" để truy cập nhanh đến các dữ liệu thường được sử dụng: ví dụ như thông tin nhân sự, danh sách các số điện thoại hữu ích, lời khuyên để tạo E-mail đi… 

Bàn làm việc của giám đốc

Giám đốc làm việc với danh sách các nhiệm vụ và hướng đến thanh lệnh ưa thích để truy cập nhanh đến dữ liệu quan tâm – báo cáo về chi phí thời gian làm việc, thông tin về kỷ luật thực hiện… 

Nhân viên văn phòng trong doanh nghiệp làngom việc với danh sách các nhiệm vụ, trao đổi thư từ, soạn văn bản. Tại bàn làm việc có thanh lệnh ưa thích để truy cập nhanh đến dữ liệu thường sử dụng – thông tin về các nhân viên, đến danh sách các số điện thoại hữu ích và lời khuyên tạo thư đi… 

Bàn làm việc của trưởng bộ phận

Trưởng phòng dự án làm việc với danh sách các nhiệm vụ, chuẩn bị các tài liệu dự án. Tại bàn làm việc có thanh lệnh ưa thích để truy cập nhanh đến dữ liệu thường sử dụng và có thanh lệnh tìm kiếm toàn văn để tìm thông tin cần thiết.

 

Quyền truy cập

Người quản trị hoặc người sử dụng có quyền hạn tương ứng xác định quyền truy cập của người sử dụng. Quyền truy cập đến tệp được tùy chỉnh theo thư mục cho người sử dụng và nhóm người sử dụng có tính đến thừa kế quyền lớp trên. Bạn có thể thiết lập quyền bị cấm và quyền được phép.

 

Quyền truy cập đến văn bản nội bộ

Việc tùy chỉnh quyền được thực hiện theo thư mục và dạng văn bản nội bộ. Tùy chỉnh theo thư mục tương tự như tùy chỉnh theo thư mục tệp: có thể thiết lập quyền bị cấm và quyền được phép, chỉ ra quyền cho người sử dụng và nhóm người sử dụng có tính đến thừa kế quyền lớp trên.

Đối với dạng văn bản nội bộ, các quyền được tùy chỉnh thông qua nhóm truy cập cho người sử dụng, cũng như cho nhóm người sử dụng. Quyền truy cập đến văn bản nội bộ được chuyển sang  tệp đính kèm và phiên bản của nó.

Trong ví dụ này, nhóm truy cập Người sử dụng, bao gồm tất cả người sử dụng, bị cấm truy cập đến văn bản nội bộ dạng Báo cáo doanh nghiệp và Hợp đồng lao động.

 

Quyền truy cập đến văn bản đi và văn bản đến

Các quyền được tùy chỉnh thông qua nhóm truy cập có tính đến các mục tin sau của văn bản: 

 • dạng văn bản;

 • dấu chữ ký cho phép;

 • người trao đổi thư tín (nhóm truy cập người trao đổi thư tín).

Các quyền có thể chỉ ra cho người sử dụng, cũng như cho nhóm người sử dụng. Văn bản đi và văn bản đến chuyển quyền truy cập cho tệp đính kèm với chúng và cho phiên bản của chúng.

Quyền truy cập đến các quy trình nghiệp vụ và nhiệm vụ

Những người có quyền truy cập đến quy trình nghiệp vụ và nhiệm vụ, bao gồm: 

 • tác giả quy trình nghiệp vụ (nhiệm vụ);

 • tất cả những người tham gia quy trình nghiệp vụ (chỉ đọc);

 • người thực hiện nhiệm vụ (thay đổi nhiệm vụ của mình);

 • quản lý trực tiếp những người tham gia quy trình nghiệp vụ (chỉ đọc).

Vai trò Kiểm tra nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ có quyền đầy đủ đối với toàn bộ các quy trình nghiệp vụ và nhiệm vụ.

Quyền truy cập đến các báo cáo

Nhân viên bình thường có thể làm việc chỉ với các báo cáo của họ. Lãnh đạo bộ phận có quyền xem tất cả các báo cáo hàng ngày của nhân viên thuộc bộ phận mình. 

Vai trò Kiểm tra báo cáo hàng ngày cung cấp quyền đầy đủ cho toàn bộ báo cáo hàng ngày của tất cả nhân viên.

Quyền truy cập đến dữ liệu khác

Việc  truy cập đến dữ liệu khác phụ thuộc vào dữ liệu và vai trò người sử dụng bị giới hạn theo: 

 • nhóm truy cập người trao đổi thư tín;

 • nhóm truy cập cá nhân;

 • dạng văn bản;

 • thư mục tệp và văn bản;

 • dấu chữ ký.