Thông tin 16.5. Tạo mẫu hóa đơn xuất khẩu

Thực hành kế toán máy trên phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bài tập - Chỉ dẫn - Kết quả

Thông tin 16.5. Tạo mẫu hóa đơn xuất khẩu

Doanh nghiệp có thiết kế mẫu hóa đơn phục vụ việc xuất khẩu theo thông tin

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Bài tập 16.4

Thực hiện lệnh in hóa đơn ra bản mẫu.

Chỉ dẫn: 
Trong chứng từ Mẫu hóa đơn phần dưới góc bên phải nhấn nút  / Hiện bản mẫu / Để xem trước nhấp biểu tượng xem trước khi in / Nếu không xem trước thì nhấp vào biểu tượng máy in hoặc lệnh Ctrl +P.

Thông tin 16.5. Tạo mẫu hóa đơn xuất khẩu

Doanh nghiệp có thiết kế mẫu hóa đơn phục vụ việc xuất khẩu theo thông tin:

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Khai báo mẫu hóa đơn xuất khẩu

Hình 16-7. Khai báo mẫu hóa đơn xuất khẩu

Thông tin 16.6

Tạo hóa đơn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:
Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Bài tập 16.6

Thiết lập mẫu hóa đơn theo thông tin 16.6.

Chỉ dẫn: 

Menu Công ty / Quản lý hóa đơn / Mẫu hóa đơn / Thêm / ô Doanh nghiệp chọn "Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương / Loại hóa đơn chọn "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" / Số liên 3  Mẫu 001 / Ký hiệu "NB" / Nhấp "Ghi lại" hoặc "Cập nhật mẫu hóa đơn.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 . Khai báo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ