Ứng dụng phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

 

 

Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hình thức triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ kiểm toán

1. Thông tin triển khai 

Khách hàng sử dụng: Giải pháp phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 mở rộng

Địa điểm áp dụng: 

 • Văn phòng công ty: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4
 • Chi nhánh Quảng Ninh: Số 8 Chu Văn An, TP. Hạ Long.
Số vị trí làm việc tự động hóa: 20

Phương án làm việc: Client-server 

2. Yêu cầu khách hàng 

Cung cấp đầy đủ phần hành để làm dữ liệu kế toán bao gồm:

 • Phân hệ nhập thông tin và theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng;
 • Phân hệ mua hàng, trả lại hàng, nhập chi phí bổ sung;
 • Phân hệ bán hàng, nhận hàng trả lại;
 • Phân hệ TSCD và trích khấu hao;
 • Phân hệ CCDC và phân bổ;
 • Phân hệ chi phí trả trước;
 • Phân hệ tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ;
 • Phân hệ thực hiện các bút toán cuối kỳ;
 • Hệ thống sổ sách và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Nhật ký triển khai 

Thiết lập chương trình
 • Cài đặt phần mềm, giới thiệu tổng quát về các phần hành và giao diện sử dụng;
 • Tạo ảnh dữ liệu, thiết lập trao đổi phân tán: 02 điểm;
 • Trao đổi quy trình nghiệp vụ và thống nhất cách thực hiện;
 • Thiết lập thông tin ban đầu về đơn vị trong phần mềm;
 • Hướng dẫn khai báo danh mục: hàng hóa, vật tư, đối tác, kho bãi…
 • Hỗ trợ kết nhập danh mục đối tác, hợp đồng, nhóm sản phẩm từ file excel vào phần mềm.
Phân hệ Tài chính:
 • Hướng dẫn khai báo cáo danh mục ngân hàng giao dịch phát sinh;
 • Hướng dẫn ghi nhận các nghiệp vụ thu chi bằng tiền mặt, tiền gửi;
 • Tùy chỉnh giao dịch ghi nhận mua hàng hóa, dịch vụ và chi thẳng từ quỹ tiền mặt;
 • Thiết lập mẫu in ngoài phiếu thu, chi và ủy nhiệm chi cho các ngân hàng phát sinh giao dịch;
 • Hướng dẫn nghiệp vụ chi tạm ứng và hoàn ứng chi tiết cho từng cá nhân, từng hợp đồng phát sinh và chi tiết cho từng khoản mục chi phí;
 • Hướng dẫn xem báo cáo sổ quỹ cho từng nhóm bộ phận: văn phòng Hà Nội, chi nhánh Hồ Chí Minh và chi nhánh Quảng Ninh.
Phân hệ mua hàng
 • Hướng dẫn khai báo danh mục mặt hàng (hàng hóa, dịch vụ…);
 • Cơ cấu tổ chức và phân nhóm danh mục mặt hàng;
 • Hướng dẫn khai báo danh mục dạng chi phí, nhóm sản phẩm;
 • Hướng dẫn ghi nhận chi phí đầu vào, hàng hóa, CCDC mua về và chi phí bổ sung liên quan đến lô hàng nhập về;
 • Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT đầu vào cho nhiều lần tiếp nhận hoặc hoàn ứng;
 • Hướng dẫn lên bảng kê hóa đơn đầu vào;
 • Hướng dẫn so sánh hạch toán thuế đầu vào với hóa đơn đã kê khai trong kỳ;
 • Hướng dẫn xem báo cáo mua hàng, báo cáo công nợ chi tiết theo từng bộ phận.
Phân hệ bán hàng
 • Cơ cấu tổ chức và phân nhóm danh mục dịch vụ;
 • Khai báo thông tin hợp đồng với khách hàng;
 • Khai báo danh mục nhóm sản phẩm;
 • Ghi nhận chứng từ giao hàng dịch vụ và xuất hóa đơn cho nhiều chứng từ giao hàng;
 • Ghi nhận các nghiệp vụ điều chỉnh giảm doanh thu;
 • Hướng dẫn quy trình quản lý hóa đơn trên phần mềm: thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo hủy hóa đơn;
 • Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng, công nợ chi tiết theo từng bộ phận, đối tác, hợp đồng phát sinh.
Phân hệ tài sản cố định (TSCĐ)
 • Hướng dẫn quy trình nhập số dư đầu TSCĐ hữu hình và vô hình;
 • Hướng dẫn quy trình nhập tăng, giảm TSCĐ;
 • Hướng dẫn thay đổi tham số khấu hao, phương pháp ghi nhận chi phí khấu hao;
 • Hướng dẫn xem báo cáo khấu hao TSCĐ, báo cáo theo dõi tình hình TSCĐ.
Phân hệ công cụ dụng cụ (CCDC), chi phí trả trước
 • Hướng dẫn ghi nhận các khoản chi phí trả trước và tiêu thức phân bổ chi phí trả trước;
 • Hướng dẫn ghi nhận phát sinh CCDC và tiêu thức phân bổ CCDC;
 • Hướng dẫn xem báo cáo chi phí trả trước và CCDC.
Phân hệ tiền lương và nhân sự
 • Kết nhập danh mục người lao động, ghi nhận đầy đủ các thông tin về năm sinh, giới tính, thông tin giấy tờ cá nhân, hệ số lương, chức vụ, phòng ban…
 • Ghi nhận các dạng tính lương phát sinh;
 • Kết nhập bảng tính lương và thanh toán lương hàng tháng cho từng người lao động;
 • Hướng dẫn xem báo cáo bảng lương, theo dõi các khoản lương đã trả cho người lao động.
Phần dự toán chi phí
 • Hướng dẫn ghi nhận các khoản dự toán chi phí trực tiếp cho từng hợp đồng (Nhóm sản phẩm) phát sinh;
 • Hướng dẫn xem báo cáo so sánh dự toán và thực tế chi phí cho từng hợp đồng (Nhóm sản phẩm).
Phần Báo cáo tổng kết cuối năm
 • Hướng dẫn thao tác đóng sổ cuối kỳ;
 • Hướng dẫn xem báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán.
Giải đáp thắc mắc và nghiệm thu triển khai
 • Kiểm tra lại số liệu trong chương trình;
 • Rà soát lại số liệu phát sinh;
 • Nghiệm thu phần mềm và chuyển sang giai đoạn hỗ trợ.
4. Kết quả đạt được
 • Kế toán đã nắm được thao tác thiết lập tham số ban đầu và chính sách kế toán trong phần mềm 1C;
 • Tiếp nhận đầy đủ phần hành kế toán;
 • Kiểm soát số liệu trong chương trình;
 • Thực hiện lên sổ sách và báo cáo tài chính chính xác, nhanh chóng.