1C:Finance & Accounting

1C:Finance & Accounting là giải pháp phần mềm hỗ trợ đắc lực cho công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và loại hình khác nhau, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc và giảm sai sót.

 • On-Premise và Cloud
 • Tiếng Việt & Tiếng Anh

Chức năng chính

Kế toán vốn bằng tiền
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Kế toán tính giá thành sản phẩm
Tự động hóa các thao tác cuối kỳ
 • Phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo yêu cầu hoạt động thực tế của doanh nghiệp
 • Tự động hóa ở mức độ cao các nghiệp vụ kế toán, với đầy đủ các phân hệ đáp ứng cho mọi lĩnh vực thương mại, sản xuất, xây dựng, xuất nhập khẩu, dịch vụ
 • Hệ thống báo cáo linh hoạt giúp phát triển hệ thống kế toán và phân tích hoạt động tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu
 • Có khả năng tích hợp với các giải pháp khác như 1C:Retail Chain, 1C:Trade Management

Kế toán vốn bằng tiền

 • Tiến hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: nhập liệu trên cơ sở phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ ngân hàng
 • Tự động hóa các nhiệm vụ hạch toán với người bán, người mua, người nhận tạm ứng; ghi nhận các khoản tiền trong hóa đơn thanh toán, mua hàng, bán hàng bằng ngoại tệ
 • Việc ghi nhận các giao dịch vốn bằng tiền được tự động chia thành hai dạng: thanh toán và ứng trước. Trên cơ sở phiếu thu, phiếu chi tự động lập ra sổ quỹ tiền mặt

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 • Linh hoạt trong việc đặt hàng, lập hóa đơn, quản lý hàng hóa trả lại và chấp nhận thanh toán của khách hàng
 • Cho phép theo dõi bán hàng từ khâu báo giá đến khâu nhận thanh toán cuối cùng
 • Cho phép thực hiện chiết khấu, giảm giá trong đơn hàng, hóa đơn
 • Cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng (số lượng hàng chưa giao, còn giao, đã giao hoàn thành) và quá trình vận chuyển
 • Cập nhật liên tục hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ cũng như theo dõi chi tiết bán hàng theo nhiều chỉ tiêu khách hàng, mặt hàng, kho bãi, nhân viên bán hàng
 • Cho phép người sử dụng tùy ý tạo các phương án báo cáo bán hàng theo yêu cầu
 • Quản lý tổng hợp và chi tiết công nợ phải thu khách hàng
 • Cho phép quản lý hóa đơn GTGT đầu ra (hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử)

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 • Quản lý xuyên suốt tất cả các công đoạn trong quy trình mua hàng
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp; thông tin các mặt hàng, vật tư; nhập hàng và tồn kho hàng hóa, vật tư
 • Lập các báo cáo mua hàng theo nhiều cách trình bày khác nhau
 • Lập bảng kê hàng hóa nhập vào theo nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ theo bộ phận và hợp đồng
 • Lập Đơn hàng mua tại các bộ phận
 • Các giao dịch mua hàng được tự động hóa theo dạng giao dịch là Mua hàng trong nước và Mua hàng nhập khẩu (Nhập khẩu hàng hóa)
 • Kế toán thực hiện theo dõi lịch sử giá mua của từng mặt hàng theo từng nhà cung cấp. Dựa trên các thông số, kế toán biết được nhà cung cấp nào có chính sách giá tốt nhất cho công việc mua hàng của mình

Kế toán tính giá thành sản phẩm

 • Tự động hóa việc tính giá thành sản phẩm và dịch vụ được tạo ra bởi sản xuất chính hoặc từ các bộ phận bổ trợ
 • Trong tháng, kế toán thành phẩm xuất xưởng được tiến hành theo giá thành sản xuất dự tính. Đến cuối kỳ sẽ tính giá trị chi phí thực tế của thành phẩm
 • Danh mục và số lượng nguyên vật liệu dành cho sản xuất có thể tự động tính trên cơ sở các số liệu về sản phẩm hoàn thành và số liệu về định mức chi phí

Vốn bằng tiền

 • Khấu hao tài sản cố định
 • Ghi giảm các chi phí trả trước
 • Phân bổ Công cụ dụng cụ
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Điều chỉnh lại giá vốn bán hàng
 • Xác định kết quả kinh doanh
 • Tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Đặc biệt, không hạn chế số lượng doanh nghiệp hạch toán và có thể hạch toán nhiều doanh nghiệp trên một cơ sở dữ liệu

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

product_1.products.part_1.title

product_1.products.part_1.text_1

main_page.products.part_1.link

main_page.products.part_1.title

main_page.products.part_1.text_1

product_1.products.part_1.link
Thúc đẩy  hiệu quả số