Home Products news [INFOGRAPHIC] THỰC TRẠNG XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
Dong Do
(16/03/2022)

[INFOGRAPHIC] THỰC TRẠNG XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong những ngành như tài chính, giao thông, du lịch… Chính phủ và chính quyền các cấp đang nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

subscribe