Trang chủ Giải pháp 1c_erp Quản lý chi phí

Quản lý chi phí

Việc quản lý chi phí cho phép người dùng theo dõi việc quản lý chi phí và tính toán chi phí.

Quản lý chi tiêu

1C: ERP cung cấp một hệ thống quản lý chi phí dựa trên các phương pháp hay nhất và chức năng mạnh mẽ, nhằm mục đích giảm chi phí do sử dụng hiệu quả hơn các nguồn dự trữ sẵn có. Có ba loại chi phí được thực hiện:

 • Chi phí sản phẩm:  Đây là các chi phí phòng ban liên quan đến đơn đặt hàng sản xuất và hàng hóa được sản xuất (hoặc công việc đã thực hiện).  
 • Chi phí kết quả tài chínhBao gồm các chi phí liên quan đến ngành nghề kinh doanh, công ty, trung tâm chi phí  (các phòng ban).
 • Chi phí tài sản vốn: Bao gồm các chi phí tạo ra giá trị tài sản cố định và tài sản vô hình trong tương lai, chi phí xây dựng chính, chi phí R&D.

Tính năng chính

 • Thu thập thông tin hoàn chỉnh về chi phí doanh nghiệp dựa trên hoạt động (tỷ lệ tiêu thụ tài nguyên tiêu chuẩn, đặc điểm của công việc đã thực hiện, v.v.) và các thuộc tính dựa trên giá trị của các quy trình kinh doanh.
 • Xác định các khoản chi quan trọng và được kiểm soát.
 • Sử dụng các thủ tục để phân bổ chi phí vào chi phí phát hành sản phẩm và kết quả tài chính.
 • Tạo ra giá trị tài sản hiện tại và vốn, chi phí R&D, các chi phí xây dựng chính.
 • Tạo chi phí sản xuất dựa trên các khoản mục chi phí với phân loại chi phí xác định

Tính toán chi phí - Xác định kết quả tài chính

Kết quả tài chính là thước đo hiệu quả của doanh nghiệp thể hiện vốn chủ sở hữu trong kỳ báo cáo. 1C:ERP cung cấp chức năng tạo và phân tích kết quả tài chính, chẳng hạn như:

 • Tính toán kết quả tài chính cho từng mảng kinh doanh cụ thể.
 • Tính toán kết quả tài chính tổng hợp và cụ thể.
 • Ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí khác

Kết quả tài chính có thể được tạo ra từ: doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ cho từng đơn đặt hàng riêng biệt, giao dịch với khách hàng, các phòng ban, người quản lý, nhà cung cấp hoặc nhóm hàng hóa kế toán tài chính. Phân tích giá vốn hàng bán/bán thành phẩm bao gồm chi phí sản xuất trong các tài liệu bán hàng.

Quản trị sản xuất

Quay lại

Ngân sách

Tiếp theo

Liên hệ với chúng tôi
và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia